Vergadering college van burgemeester en wethouders 7 december

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 30 november 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21168012
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Benoeming leden hoofd stembureau/centraal stembureau

 • Adviesnummer: D-ADV - 21167755
 • De leden voor het Hoofd-/Centraal stembureau per 20-12-2021 voor de duur van 4 kalenderjaren, zoals voorgesteld in dit advies te benoemen.

Evaluatie standplaatsenbeleid

 • Adviesnummer: D-ADV - 21167338
  1. Kennisgenomen van de evaluatie.
  2. De (mede in verband met corona) vergunde vaste standplaatsen toevoegen aan het vigerende standplaatsenbeleid:
   • parkeerterrein voor de bibliotheek in Edam (patat & snacks, 7 dagen per week)
   • parkeerterrein voor het voormalig gemeentehuis Oosthuizen (op woensdag vis, op zaterdag patat & snacks en zondag afhaalmaaltijden)
   • Etersheim, op de dijk t.h.v. de Breek (seizoensgebonden assortiment, 7 dagen per week)
   • Broeckgouw te Volendam, nabij de Vomar (op donderdag noten) 
  3. De termijn van vergunningverlening voor de standplaatsen Etersheim en in de Broeckgouw gelijk te trekken met de overige vaste standplaatsen en deze eveneens te vergunnen tot en met 31 december 2024.
  4. In (begin) 2024 te bezien of dit (aangepaste) beleid gecontinueerd kan worden.
  5. De raad hierover informeren d.m.v. raadsinformatiebrief.

Afkopen recht van opstal STEV

 • Adviesnummer: D-ADV - 21166936
  1. Ingestemd met de overeenkomst.
  2. Ingestemd met het raadsvoorstel omtrent het vrijmaken van de benodigde financiën volgend uit de overeenkomst.

Collegevoorstel Cultureel Centrum Oosthuizen - collegebrief Bart de Jong

 • Adviesnummer: D-ADV - 21168422
 • Namens het college brief aan dhr. de Jong te versturen.

Opzegging overeenkomst restafvalverwerking AEB

 • Adviesnummer:D-ADV - 21166198
  1. De overeenkomst met het AEB, inclusief het addendum, voor het nascheiden en verwerken van huishoudelijk restafval op te zeggen per 1 januari 2023, onder de voorwaarde dat als het aandelenbelang van de gemeente Amsterdam in het AEB per die datum niet aan een private partij is verkocht, de gemeente de mogelijkheid heeft de opzegging in te trekken.
  2. Het uitsluitend recht aan het AEB in te trekken per 1 januari 2023, onder de voorwaarde zoals in besluitpunt 1 genoemd.
  3. Aan het AEB de optie tot verlengde dienstverlening voor te stellen.
  4. Het afdelingshoofd Openbare Werken te mandateren om met AEB tot formele afspraken te komen ter uitvoering van de besluitpunten 1 en 3.

Verkeerskundige maatregelen Oorgat

 • Adviesnummer: D-ADV - 21167714
  1. Naar aanleiding van de reacties van de bewoners 2 wegversmallingen aan te leggen op het Oorgat.
  2. Vanaf 10 januari 2022 het inrijverbod voor vrachtwagens in te stellen op het Oorgat en Klundert.
  3. In december 2021 de smiley op het Oorgat te plaatsen.
  4. De verwijzing vanaf de provinciale weg naar de parkeerplaatsen voor campers op het parkeerterrein van het Strandbad te verwijderen.
  5. Onderzoeken of er parkeerplaatsen voor campers op het parkeerterrein tegenover BOON gerealiseerd kunnen worden.
  6. De kosten voor de verkeersmaatregelen op het Oorgat betalen uit de reguliere begroting.

Input verkeersmodel onderdoorgang N247

 • Adviesnummer: D-ADV - 21168112
 • Akkoord gaan met de bijgevoegde Input verkeersmodel onderdoorgang N247 vanuit de gemeente Edam-Volendam.

Verzoek Stichting Kaaspop tot opbouwen egalisatiereserve

 • Adviesnummer: D-ADV - 21148960
  1. Stichting Kaaspop met ingang van 2022 toe te staan een egalisatiereserve of risicoreserve op te bouwen van maximaal € 8.000,- op basis van artikel 10, eerste lid aanhef en onder g van de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam (Asv).
  2. Aan deze toestemming een inspanningsverplichting te koppelen voor Stichting Kaaspop om het negatieve eigen vermogen om te buigen naar tenminste nul en de verplichting om in haar jaarverslag 2022 en verder verslag te doen van haar inspanningen en het resultaat daarvan om het negatieve eigen vermogen om te buigen naar een positief eigen vermogen, in de vorm van een doel gebonden verplichting op basis van artikel 13 Asv.
  3. Het afdelingshoofd Samenleving opdracht te geven om dit besluit kenbaar te maken middels de concept subsidiebeschikking 2022.

Afvoeren en opslaan inboedel bij woningontruiming

 • Adviesnummer: D-ADV - 21159580
  1. De uitvoering van de nieuwe wettelijke taak (afvoeren en opslaan van inboedels bij woningontruiming) uit te besteden aan deurwaarderskantoor Stam uit Purmerend door middel van ondertekening van de door het deurwaarderskantoor uitgebrachte offerte.
  2. De kosten van ‘meevoeren en opslaan’ te verhalen op de opdrachtgever van de woningontruiming m.u.v. de handlingkosten van deurwaarderskantoor Stam.
  3. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering te beleggen bij het Breed Sociaal Loket m.b.t. het inschakelen van Deurwaarderskantoor Stam bij een aangekondigde ontruiming.
  4. De regierol op deze taak te beleggen binnen de afdeling Samenleving i.v.m. de relatie tot de overige taken binnen het sociaal domein.

Verordening Jeugdhulp Edam-Volendam 2022

 • Adviesnummer: D-ADV - 21164987
  1. Aan de raad voor te stellen om overeenkomstig het concept te besluiten de Verordening jeugdhulp Edam-Volendam 2022 vast te stellen en gelijktijdig met de inwerkingtreding hiervan de Verordening Jeugdhulp Edam-Volendam 2018 in te trekken.
  2. Portefeuillehouder Tuijp machtigen om tekstuele aanpassingen aan te brengen in het raadsvoorstel.

Tweede wijziging Algemene subsidieverordening Edam-Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV - 21166179
  1. De raad middels concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit voor te stellen de verordening tot tweede wijziging van de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam vast te stellen.
  2. Het aanvraagformulier voor jaarsubsidie inzake uiterlijke aanvraagdatum aan te passen in 1 juli.

Indexering bedragen individuele inkomenstoeslag en studietoeslag 2022

 • Adviesnummer: D-ADV - 21167622
 • Conform de indexeringsbepalingen in de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Edam-Volendam 2017 en de Verordening individuele studietoeslag gemeente Edam-Volendam 2017 de huidige bedragen per 1 januari 2022 te verhogen met 1,9%.

Verordening onroerendezaakbelastingen 2022 / herwaardering WOZ waardepeildatum
1-1-2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21166537
  1. Het concept-voorstel aan de raad en de concept-wijzigingsverordening onroerendezaakbelastingen 2022 vastgesteld.
  2. De tarieven met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 laten ingaan.
  3. De wijzigingsverordening de raad ter vaststelling aanbieden in de vergadering van 13 januari 2022.
  4. De portefeuillehouder te machtigen de wijzigingen van de tarieven in de verordening onroerendezaakbelastingen 2022 en het raadsvoorstel te accorderen.