Vergadering college van burgemeester en wethouders 5 april 2022

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 29 maart 2022

 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Faciliteren Preventief medisch onderzoek (PMO)

 • Adviesnummer: D-22-176541
 • Akkoord te gaan met faciliteren van het Preventief medisch onderzoek (PMO).

Herinrichting Boelenspark

 • Adviesnummer: D-22-185366
 • Besloten om Buro Sant en Co, Binckhorstlaan 36, 2516 BE Den Haag als partij, zonder het doorlopen van een aanbestedingsprocedure, de opdracht te verlenen om een visie op te stellen voor de herinrichting van het Boelenspark op basis van een bewonersparticipatie en een inventarisatie van de ideeën, waarna er een aantal haalbare schetsontwerpen voor het Boelenspark worden gepresenteerd waar draagvlak voor is.

Wijzigen/vervangen/renoveren havenverlichting Volendam

 • Adviesnummer: D-22-189733
  1. Nostalgische lichtmasten (voorzien van energiezuinige LED-modules) conform HIOR plaatsen in het havengebied.
  2. Huidige lichtmasten verplaatsen vanaf de dijk naar de loswal en deze eveneens voorzien van energiezuinige ledverlichting en nieuwe uithouders.
  3. Feestverlichting definitief verwijderen.

Vergoeding bewegingsonderwijs Buurthuis Beets en Kerk Warder

 • Adviesnummer: D-22-183054
  1. Besloten om de vergoedingen die de buurthuizen ontvangen voor het accommoderen van bewegingsonderwijs aan te passen aan de VNG-normbedragen.
  2. De eenmalige meerkosten van € 10.000,- (als compensatie) te dekken uit het budget onderhoud sportaccommodaties.

Weigeren toekennen eenmalige tegemoetkoming 2021 aan Stichting Cultureel Centrum Volendam

 • Adviesnummer: D-22-189147
 • Het verzoek om een eenmalige tegemoetkoming inzake Ondersteuning Covid-19 voor 2021 weigeren.

Beleidsregels algemeen gebruikelijke voorzieningen Wmo

 • Adviesnummer: D-22-189151
 • De beleidsregels algemeen gebruikelijke voorzieningen Wmo 2022 vastgesteld.

Uitbetalen eenmalige energietoeslag, vooruitlopend op vaststelling beleidsregels en wetswijziging

 • Adviesnummer: D-22-190013
 • Vooruitlopend op de vaststelling van lokale beleidsregels en inwerkingtreding van het Wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens:
 1. Starten met de ambtshalve vaststelling en uitbetaling van de eenmalige energietoeslag van €800 via (categoriale) bijzondere bijstand aan de alleenstaande of het gezin die op of na 1 januari 2022 recht had op een bijstands-, IOAW- en IOAZ-uitkering en van wie kan worden vastgesteld dat deze hoofdbewoner is en voor de woning een energiecontract heeft afgesloten.
 2. ​​Hierbij ambtshalve uitbetaling aan jongeren tot 21, studenten, dak- en thuislozen, en personen in een instelling achterwege te laten.
 3. Bij IOAW’ers en IOAZ’ers vooraf een lichte check op het inkomen uit te voeren vanwege verschil in inkomensbepalingen ten opzichte van de Participatiewet, zodat kan worden vastgesteld of het inkomen niet hoger is dan de alleenstaande of gehuwdennorm tot AOW-leeftijd.

Geldlening BNG € 8 mln.

 • Adviesnummer: D-22-188625
  1. Ingestemd met het aangaan van een overeenkomst met de BNG tot het aantrekken van een langlopende geldlening van € 8 mln. tegen een rentepercentage van 1,293% (rentevast) en een looptijd van 40 jaar.
  2. Er kennis van genomen dat bovenstaand voor de jaren 2022 en 2023 leidt tot een verlaging van het saldo begroting met respectievelijk € 57.647 en € 11.649 (zie financiële aspecten).
  3. De verwerking van bovenstaande besluit opnemen in de Zomernota 2022, waarmee gelijk wordt voldaan aan de informatieplicht richting de raad.