Vergadering college van burgemeester en wethouders 4 oktober 2022

Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergadering 27 september 2022

 • Adviesnummer: D-22-225451
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Hernummerd Handboek Omgevingsplan en Regelbibliotheek

 • Adviesnummer: D-22-223863
  1. Ingestemd met het hernummerde en geactualiseerde handboek en de regelbibliotheek met bijlage.
  2. De raad middels het concept raadsvoorstel en besluit voorstellen:
   • Regelbibliotheek met bijlage vast te stellen.
   • In te stemmen met het geactualiseerde en hernummerde Handboek (0-4).

Wijzigingen verordening maatschappelijke ondersteuning 2022

 • Adviesnummer: D-22-223521
 • Te besluiten om de raad met bijgevoegd conceptraadsvoorstel en – besluit de verordening maatschappelijke ondersteuning 2022 vast te laten stellen.

Volmacht en mandaat aan gemeente Zaanstad bij Volwassen-educatie

 • Adviesnummer: D-22-223039
 • Overeenkomstig de bijlage – aan het college en de burgemeester van de gemeente Zaanstad mandaat, volmacht en machtiging te verlenen om in regionaal verband een Europese aanbesteding Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) uit te voeren.

Vaststellen ‘Eerste wijziging van de Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Edam-Volendam 2022’

 • Adviesnummer: D-22-225362
  1. Het bedrag voor de eenmalige energietoeslag verhogen van €800 naar €1.300.
  2. De deadline voor het aanvragen of ambtshalve toekennen van de eenmalige energietoeslag verruimen van 1 oktober 2022 naar 31 december 2022.
  3. Hiervoor de ‘Eerste wijziging van de Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Edam-Volendam 2022’ vastgesteld.
  4. Het budget voor Bijzondere bijstand energietoeslag in 2022 eenmalig verhogen met € 658.000;
  5. Het budget voor uitvoeringskosten energietoeslag in 2022 eenmalig verhogen met € 53.000;
  6. Er kennis van genomen dat bovenstaande extra uitgaven worden gedekt door de uitkering uit het Gemeentefonds, waardoor het naar verwachting geen gevolgen heeft voor het saldo begroting.
  7. Bovenstaande financiële gevolgen meenemen in de Winternota 2022.
  8. Akkoord gegaan met (concept) reactiebrief voor de Koepel Sociaal Domein en verzending daarvan.

Derde administratieve wijziging 2022

 • Adviesnummer: D-22-225681
  1. Ingestemd met de administratieve wijziging en deze te laten verwerken in de financiële administratie.
  2. Er kennis van genomen dat deze wijziging geen gevolgen heeft voor het saldo begroting.