Vergadering college van burgemeester en wethouders 4 april 2023

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 28 maart 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-263816
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Definitieve vaststelling Uitvoeringsregeling verlofsparen gemeente Edam-Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV- 256765
  1. Definitieve vaststelling Uitvoeringsregeling verlofsparen gemeente Edam-Volendam vastgesteld, conform de bij het voorstel opgenomen definitieve versie en de toelichting daarbij.
  2. De Ondernemingsraad over de besluitvorming te informeren.

Vakantie- en verlofregeling per 01-01-2023

 • Adviesnummer: D-ADV- 244589
  1. Met ingang van 01-01-2023 intrekken van de afspraken, vastgelegd in hoofdstuk 8 Personeelshandboek (Regeling verlof gemeente).
  2. Bij wijze van voorgenomen besluit instemmen met de opgestelde Vakantie- en verlofregeling gemeente Edam-Volendam, en met als ingangsdatum 01-01-2023.
  3. Na instemming van de OR met de nieuwe Vakantie- en verlofregeling per 01-01-2023 deze te verwerken in het Personeelshandboek van de gemeente.

Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht

 • Adviesnummer: D-ADV - 257062
  1. Vaststelling, en als voorgenomen besluit, van de Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht gemeente Edam-Volendam.
  2. Na instemming Ondernemingsraad met de regeling als bedoeld onder beslispunt 1, deze vervolgens definitief vast te stellen.

Ontwerp 'Omgevingsvisie gemeente Edam-Volendam: Samen zetten we koers!' en planMER

 • Adviesnummer: D-ADV - 262920
  1. De ontwerp 'Omgevingsvisie gemeente Edam-Volendam: Samen zetten we koers' inclusief het planMER voorleggen aan de gemeenteraad.
  2. De gemeenteraad vragen de ontwerp omgevingsvisie en het planMER vrij te geven voor inspraak.

Bezwaar op besluit Woo-verzoek naheffingsaanslag gemeente Edam-Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV-264115
  1. De gemeenteraad middels raadsvoorstel en raadsbesluit voorstellen het Woo-verzoek naheffingsaanslag van 13 januari 2023 alsnog door te zenden aan het college op basis van artikel 4.2 van de Wet open overheid (Woo) en daarmee af te laten handelen door uw college.
  2. De gemeenteraad voorstellen het raadsbesluit aan de indiener van het bezwaar kenbaar te maken middels conceptbrief.

Raadsinformatiebrief over status onderwijshuisvesting 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-262207
 • Ingestemd met de raadsinformatiebrief over de status van de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2023 (IHP).