Vergadering college van burgemeester en wethouders 31 mei 2022

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 24 mei 2022

 • Adviesnummer: D-22-193874
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Gesplitste verkoop Raadhuisstraat 24 vanwege beroepsprocedure

 • Adviesnummer: D-22-193874
  1. Ingestemd met het gesplitst verkopen van het pand gelegen aan de Raadhuisstraat 24, waarbij z.s.m. verkocht zal worden aan de kopers die niet afhankelijk zijn van een omgevingsvergunning/wijziging bestemmingsplan.
  2. Ingestemd met de bij de splitsing behorende koopovereenkomsten en de verdere effectuering van de gesplitste verkoop door de notaris.
  3. Voor de overige kopers het voorbehoud van vergunning te behouden en de procedure af te wachten alvorens tot levering van de betreffende delen wordt over gegaan.
  4. In 2022 de geraamde opbrengst verkoop Raadhuisstraat 24 te verlagen met € 375.000 en ook de hieraan gekoppelde toevoeging aan de Algemene reserve met hetzelfde bedrag te verlagen, want dit deel van de verkoop zal op een later moment plaatsvinden. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting en zal worden opgenomen in de Winternota 2022.

Aanvragen voorbereidingskrediet De Nieuwe School

 • Adviesnummer: D-22-198511

 • Een bedrag van € 250.000 van het krediet Huisvesting Onderwijs (IHP) van totaal € 9.500.000 (C-post) vrij te geven ten behoeve van de vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam.

Aankoop grond ten behoeve van schoolplein OBS 'T Tilletje in Warder

 • Adviesnummer: D-22-198360
  1. De raad voorstellen om een investeringskrediet van € 43.500 beschikbaar te stellen voor de grondaankoop inclusief bijkomende kosten voor notaris en kadaster ten behoeve van de openbare basisschool ’t Tilletje in Warder.
  2. Deze kredietaanvraag in de zomernota 2022 te verwerken.

Toekenning gift Huis aan het Water 2022

 • Adviesnummer: D-22-196402
  1. Ingestemd met het verlenen van een eenmalige financiële bijdrage van € 10.000,- aan Huis aan het Water.
  2. Deze gift te dekken uit de post 46101070 (WMO en wonen) 438000 (Overige goederen en diensten) in de begroting 2022.

Verzoek om een eenmalige gift ten behoeve van tentoonstelling Cartooning Ukraine

 • Adviesnummer: D-22-197445
 • Op basis van art. 160, eerste lid, aanhef en onder e van de Gemeentewet aan de heer J. Kluessien, woonachtig in Volendam, een eenmalige tegemoetkoming ter grootte van € 1.000,- toe te kennen ter waardering van zijn initiatief.

Zomernota 2022 (2e versie)

 • Adviesnummer: D-22-195423
  1. De Zomernota 2022 inclusief bijlagen vastgesteld.
  2. Raadsvoorstel en raadsbesluit goedgekeurd.