Vergadering college van burgemeester en wethouders 31 januari 2023

Vaststellen besluitenlijsten B&W -vergadering 24 januari 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-248986
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Vaststellen collecterooster 2023

 • Adviesnummer: D-ADV - 248045
 • Het collecterooster vastgesteld overeenkomstig het concept.

Toewijzen stemlokalen, stembureauleden en vergoedingen

 • Adviesnummer: D-ADV - 247058
  1. De stemlocaties (zoals aangegeven in de toelichting) vast te stellen.
  2. Ingestemd met de inzet van de SEP ten behoeve van de opleiding van de stembureauleden.
  3. Uitsluitend stembureauleden te benoemen die de digitale toets met goed gevolg hebben afgelegd.
  4. Ingestemd met de vergoedingen.
  5. De teamleider Publiek en de beleidsmedewerkers te mandateren om (aanvullende) besluiten te nemen m.b.t. de benoeming van plaatsvervangende leden en handelingen op grond van de Kieswet.
  6. De openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau te laten plaatsvinden op donderdag 16 maart 2023 om 10.00 uur, De Deimpt 7 te Volendam.

Last onder dwangsom Hotel Spaander

 • Adviesnummer: D-ADV-232702
  1. De definitieve last onder dwangsom op te leggen op het uitvoeren van de vermelde werkzaamheden als fase 1 met als begunstigingstermijn 1 april 2023.
  2. Het opleggen van genoemde dwangsom voor het uitvoeren van de nog nader te bepalen werkzaamheden als fase 2 met als begunstigingstermijn 1 maart 2024.
  3. Een definitieve last onder dwangsom op te leggen, zonder vooraankondiging, voor het treffen van de genoemde beheersmaatregelen met een begunstigingstermijn van 4 dagen.
  4. De last onder dwangsommen voor fase 1 en fase 2 in te schrijven in het kadaster.

Deelname regionale concessie MRA-E voor openbare snellaadpunten

 • Adviesnummer: D-ADV-244457
 • Deelname toezeggen aan de regionale MRA-E concessie voor het plaatsen van openbare snellaadpunten in de gemeente Edam-Volendam.

Formaliseren uitbreiding aandeelhouderschap HVC

 • Adviesnummer: D-ADV-241281
  1. Het aandeelhouderschap met HVC uitbreiden door het verwerven van 39 aandelen tegen € 45,45 per aandeel, totaal € 1772,55, en toe te treden tot de ballotageovereenkomst middels het ondertekenen van de toetredingsverklaring.
  2. Burgemeester Sievers de volmachtverklaring en toetredingsverklaring te laten ondertekenen.
  3. De brief ter informatie naar de raad te versturen.

Beslissing op klacht inzake ambtelijk optreden van de sectie Breed Sociaal Loket

 • Adviesnummer: D-ADV-248405
  1. De klacht conform het advies van de klachtencommissie gegrond verklaard.
  2. De beslissing op de klacht aan betrokkene bekendmaken conform conceptbeslissing.

Afwijking Inkoopbeleid Aanbesteding 22.268-SD- Ledverlichting sportaccommodaties Edam-Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV-248717
  1. Ingestemd met het enkelvoudig onderhands gunnen van "22.268-SD- Ledverlichting sportaccommodaties Edam-Volendam", met als motivatie onderstaande onderbouwing.
  2. Ingestemd met de omzetting van het budget van €36.300 (incl. BTW) voor Veld B van EVC naar trainingsveld VV Oosthuizen en het budget van €36.300 (incl. BTW) voor VV Kwadijk naar veld 3 van VV Oosthuizen. Deze wijzigingen hebben geen invloed op saldo begroting.

Managementletter accountant boekjaar 2022

 • Adviesnummer: D-ADV-249935
  1. Kennisgenomen van de managementletter 2022.
  2. Ingestemd met het delen van de managementsamenvatting met de commissie Planning & Control.

Voorbereidingsbesluit voor het bedrijventerrein Julianaweg te Volendam

In de gemeenteraad van 23 februari 2023 de raad voorstellen een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) te nemen voor het bedrijventerrein Julianaweg om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen, ter voorbereiding op het nieuwe bestemmingsplan of omgevingsplan, conform concept-raadsvoorstel en -besluit en bijbehorende tekening.