Vergadering college van burgemeester en wethouders 30 november

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 23 november 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21166774
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Vaststellen lokale steunmaatregelen Covid-19 voor organisaties van maatschappelijk belang in 2021 en 2022

 • Adviesnummer: D-ADV - 21163365
  1. Als aanvulling op uw eerder besluit van 8 december 2020 het uitvoeringsplan Ondersteuning Covid-19 te verlengen met als einddatum 31 december 2021.
  2. De uiterste indieningsdatum voor verzoeken ten behoeve van het uitvoeringsplan Ondersteuning Covid-19 die betrekking hebben op de periode maart tot en met december 2020 te bepalen op 1 december 2021.
  3. De uiterste indieningsdatum voor verzoeken ten behoeve van het uitvoeringsplan Ondersteuning Covid-19 die betrekking hebben op de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 te bepalen op 1 juni 2022.
  4. Overeenkomstig artikel 3, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam de subsidieregeling coronatransformatie en weerbaarheid Edam-Volendam 2022 vast te stellen.
  5. Voor het indienen van aanvragen ten behoeve van deze subsidieregeling het concept aanvraagformulier vast te stellen.
  6. De gemeenteraad hierover te informeren middels bijgaande concept raadsinformatiebrief.

Informatie-beveiligingsplan en Handboek sectie Publiek 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21160948
 • Het Informatiebeveiligingsplan Publiek 2021 en Handboek sectie Publiek 2021, inclusief bijlagen, vastgesteld.

Dijkgraaf Poschlaan, tijdelijke brandweerkazerne Edam

 • Adviesnummer: D-ADV - 21165360
 • Medewerking verlenen aan de bouw van een tijdelijke brandweerkazerne voor een periode van maximaal 5 jaar op het P-terrein van de Dijkgraaf Poschlaan.

Huurovereenkomst zwembad De Waterdam

 • Adviesnummer: D-ADV - 21148426
 • Ingestemd met het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst met een kostprijs dekkende aanvangshuur van €491.000,- ingaande 1 januari 2019.

Verkoop ingezameld papier

 • Adviesnummer: D-ADV - 21162939
 • Akkoord gegaan met het aanbod van Kras Recycling voor de verkoop van ons ingezameld papier en karton gedurende vijf jaar.

Raadsinformatiebrief (versie december) over het integraal huisvestingsplan onderwijs

 • Adviesnummer: D-ADV - 21164911
 • Ingestemd met raadsinformatiebrief over de status van het integrale huisvestingsplan onderwijs (IHP).

Initiatieven dorpsraden vanuit GDO overleg

 • Adviesnummer: D-ADV - 21161949
  1. Ingestemd met het beschikbaar stellen van een gift van €13.500,- voor de verbouwing van het dorpshuis in Hobrede.
  2. Ingestemd met het beschikbaar stellen van een gift van €6.500,- voor de renovatie van het brandweerhuisje in Beets.
  3. Beide giften te bekostigen vanuit het resterende Vitaliseringsbudget (dorpskernen voormalig Zeevang), die daarvoor toereikend is.
  4. Het budget ter hoogte van €30.000,- van kostenplaats 45201000 (sporthal Opperdam), kostensoort 438000 (overige goederen en diensten) overhevelen naar 2022 ten behoeve van de aanschaf van de inrichting van de gymzalen in Beets en Warder.

3e administratieve wijziging 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21165596
  1. Ingestemd met de administratieve wijziging en deze te laten verwerken in de financiële administratie.
  2. Er kennis van genomen dat deze wijziging geen gevolgen heeft voor het saldo begroting.