Vergadering college van burgemeester en wethouders 3 mei 2022

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 25 april 2022

 • Adviesnummer: D-22-94471
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming 2021 en jaarprogramma 2022

 • Adviesnummer: D-22-194089
  1. Kennisgenomen van het FG-jaarverslag 2021 en het jaarprogramma 2022.
  2. De raad informeren middels raadsinformatiebrief.

Nijverheidstraat 53, padelbanen

 • Adviesnummer: D-22-193264
  1. Medewerking verlenen aan het wijzigen van het gebruik naar indoor padelbaan.
  2. Ondersteunende horeca toestaan, als onderdeel van de bedrijfsvoering.

Verzoek koop gemeentegrond ten behoeve van een transformator-station aan de Gerrit van Heemskerkstraat

 • Adviesnummer: D-22-191736
  1. Ingestemd met de verkoop van 22m² gemeentegrond aan de Gerrit van Heemskerkstraat in Oosthuizen, sectie E, nummer 2116, aan Liander ten behoeve van de realisatie van een transformatorstation ter plaatse.
  2. Tevens ingestemd met de verkoopprijs van € 4.400,-
   (€ 200,- per m2), die reeds eerder voor dergelijke doeleinden is vastgesteld.

Kwartaalrapportage Omgevingswet Q1-2022

 • Adviesnummer: D-22-193942
 • Kennisgenomen van de kwartaalrapportage Omgevingswet 1e kwartaal 2022.

Anterieure Overeenkomst Raadhuisstraat 52 te Oosthuizen

 • Adviesnummer: D-22194069
 • Ingestemd met Anterieure Overeenkomst Raadhuisstraat 52 Oosthuizen.

Verordening Uitvoering en Handhaving omgevingsrecht gemeente Edam-Volendam

 • Adviesnummer: D-22-179505
 • Kennisgenomen van de Verordening Uitvoering en Handhaving omgevingsrecht gemeente Edam-Volendam en deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Verzoek tot koop gemeentegrond naast Marsdiep 8 in Volendam (De Broeckgouw)

 • Adviesnummer: D-22-189969
 • De grond gelegen nabij de Marsdiep te verkopen tegen de verkoopprijs voor reststroken, zijnde € 150,- per m², onder de voorwaarde dat kopers niet mogen bouwen op de grond (m.u.v. een erfafscheiding/schutting) en deze zullen gebruiken als tuin, en dat voor het plaatsen van een erfafscheiding/schutting op de grond aan de geldende wet en regelgeving moet worden voldaan. Bij een verleende omgevingsvergunning en/of vergunningsvrije bebouwing van de grond is de eigenaar van de woning een nabetaling aan de gemeente verschuldigd tot aan de oorspronkelijke bouwgrond prijs/projectprijs per m².

Beslissing op bezwaar inrijverbod vrachtwagens Klundert en Oorgat te Edam.

 • Adviesnummer: D-22-194158
  1. Het bezwaar van mevr. Hoogewerf niet-ontvankelijk
   verklaard, omdat het te laat is ingediend.
  2. Mevr. Hoogewerf informeren middels conceptbrief.

Jaarstukken 2021 Gemeente Edam-Volendam

 • Adviesnummer: D-22-194832
  1. Ingestemd met de conceptjaarstukken 2021 van de
   gemeente Edam-Volendam.
  2. De raad voorstellen in te stemmen met de bij de
   financiële consequenties (in het raadsvoorstel) aangegeven
   overhevelingen en mutaties reserves.
  3. De jaarstukken 2021 van de gemeente Edam-Volendam,
   ter vaststelling aanbieden aan de raad, conform
   onderstaande planning:
   • Behandeling in de Commissie P&C en audit: 17-05-2022
   • Behandeling in de raad: 16-6-2022.