Vergadering college van burgemeester en wethouders 29 november 2022

Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergadering  22 november 2022

 • Adviesnummer: D-ADV-237390
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Vervangende huisvesting Volendams Opera Koor in pand Haven 154-156

 • Adviesnummer: D-ADV-233479
 • Over te gaan tot het aangaan van een huurovereenkomst met het Volendams Opera Koor voor de zolderverdieping van het pand Haven 154-156.

Aanpassing huurovereenkomst Haven 154-156

 • Adviesnummer: D-ADV-217468
 • De huurovereenkomst met Experience Volendam voor Haven 154-156 aanpassen op basis van de getaxeerde markthuurwaarde van € 14.240,- voor 160 m² BVO en de vastlegging van afspraken omtrent gezamenlijk gebruik.

Plan De Lange Weeren

 • Adviesnummer: D-ADV - 237041
  1. Ingestemd met het plan De Lange Weeren.
  2. Ingestemd met brief aan de provincie Noord-Holland.
  3. Het plan De Lange Weeren middels raadsvoorstel en -besluit voor te leggen aan de gemeenteraad om instemming te verkrijgen het plan ter goedkeuring voor te leggen aan Gedeputeerde- en Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland.

Nota van antwoord zienswijzen concept omgevingsvisie
concept uitvoeringsstrategie

 • Adviesnummer: D-ADV-238232
 • Besloten om de raad middels concept-raadsvoorstel en concept-raadsbesluit voor te stellen:
  • de nota van antwoord zienswijzen vast te stellen;
  • de concept uitvoeringsstrategie omgevingsvisie vrij te geven voor een onderzoek naar de milieueffecten van de ambities en hoofdlijnen van het beleid.

Gift Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Corona 2021

 • Adviesnummer: D-ADV- 234275
 • Gelet op de regionale afspraken ter compensatie van covid-schade aan Stichting Openbare Bibliotheek Waterland een eenmalige tegemoetkoming op basis van art. 160, eerste lid, aanhef en onder d van de Gemeentewet ter grootte van € 6.575,- toe te kennen.

Voorstel gift ivm Corona schade 2021 aan Stichting Muziekschool Waterland

 • Adviesnummer: D-ADV-237045
 • Gelet op de regionale afspraken ter compensatie van covid-schade aan Stichting Muziekschool Waterland een eenmalige tegemoetkoming op basis van art. 160, eerste lid, aanhef en onder d van de Gemeentewet ter grootte van € 4.994,- toe te kennen.

Goedkeuring aanvraag tot vaststelling subsidie Noodfonds 2021

 • Adviesnummer: D-ADV-231992
  1. De incidentele subsidie die door het Volendams Museum diende te worden ingezet voor de dekking van de opgelopen netto-schade in de maanden januari tot en met juni 2021 door de maatregelen ter bestrijding van de COVID-19 pandemie op basis van artikel 4:46, tweede lid, aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht vast te stellen op een bedrag van € 17.862,31 zoals vervat in de bijgevoegde conceptbeschikking.
  2. Ingestemd met de concept Aanvraag tot vaststelling
   waarin we de provincie Noord-Holland verzoeken om de
   aan ons verleende incidentele subsidie uit het Provinciale
   Noodfonds Sociale Infrastructuur ten behoeve van de
   dekking van de coronaschade gedurende januari tot en
   met juni 2021 vast te stellen op € 11.610,50 en deze te
   ondertekenen.
  3. Ingestemd met het informeren van de provincie over
   deze door het college genomen besluiten.
  4. Het Afdelingshoofd Samenleving te mandateren om
   namens het College de beschikking inzake vaststelling
   van de subsidie uit het Provinciale Noodfonds Sociale
   Infrastructuur aan Stichting Volendams Museum te
   ondertekenen.