Vergadering college van burgemeester en wethouders 29 maart

Vaststelling besluitenlijsten B&W -vergadering 22 maart 2022

 • Adviesnummer: D-22-188000
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Actuele visie op dienstverlening, thuiswerken en digitalisering (opdracht gemeenteraad)

 • Adviesnummer: D-22-178455
 • De raad voorstellen op basis van de huidige, nog actuele visie(s) het college de (vervolg)opdracht te geven om de huisvestingsbehoefte in beeld te brengen.

Actualisatie mandaatregeling

 • Adviesnummer: D-22-184444
 • Besloten om het college en de burgemeester - ieder voor zijn eigen bevoegdheden - onder intrekking van de huidige regeling, de Mandaatregeling Edam-Volendam en de bijlage overeenkomstig het concept vast te stellen.

Uitvoeringsprogramma omgeving Edam-Volendam 2022

 • Adviesnummer: D-22-184039
 • Het voorliggende programma vastgesteld en dit ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

Nota van beantwoording zienswijze ontwerpbeschikking Brandweerkazerne Kwadijk

 • Adviesnummer: D-22-187276
  1. De Nota van beantwoording vastgesteld, waarbij de naar voren gebrachte zienswijze geen aanleiding geeft om het definitieve besluit te laten afwijken van het ontwerpbesluit, één en ander zoals beschreven in de Nota van beantwoording.
  2. Besloten om de definitieve omgevingsvergunning te verlenen.

Periodieke rapportage aan de gemeenteraad

 • Adviesnummer: D-22-187244
 • Besloten om de raad met de conceptbrief de openbare en vertrouwelijke rapportage ‘Projecten 22-1’ aan te bieden.

Voortgangsrapportage W&P maart 2022

 • Adviesnummer: D-22-188700
  1. Kennisgenomen van Voortgangsrapportage
   W&P maart 2022.
  2. Akkoord raadsinformatiebrief t.b.v. Commissie Planning & Control 12 april.

Jaarverslag Leerplicht 2020-2021

 • Adviesnummer: D-22-183058
 • Het jaarverslag leerplicht 2020-2021 vastgesteld en deze middels conceptbrief aan de gemeenteraad aan te bieden.

Ontwerpbestemmingsplan Herbestemming Oorgat 6/6a te Edam

 • Adviesnummer: D-22-174060
  1. Ingestemd met concept ontwerpbestemmingsplan Oorgat 6/6a.
  2. Ingestemd met de anterieure exploitatieovereenkomst.
  3. Het concept ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor wettelijk vooroverleg ex art. 3.1.1. Bro procedure.
  4. De zakelijk inhoud van de anterieure exploitatieovereenkomst publiceren.