Vergadering college van burgemeester en wethouders 29 juni 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 22 juni 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21140150
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Beleidsregels urgentieverklaring Edam-Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV -21135558
 • Met betrekking tot de beoordeling en besluitvorming van aanvragen om urgentie, zoals bedoeld in paragraaf 2.6. van de Huisvestingsverordening 2020, overeenkomstig het concept de Beleidsregels urgentieverklaring Edam-Volendam vastgesteld.

1e herziening beheersverordening Edam-Zuid

 • Adviesnummer:  D-ADV - 21135226
  1. Ingestemd met het ontwerp eerste herziening beheersverordening Edam-Zuid.
  2. Het ontwerp vrij te geven voor het indienen van inspraak van ingezetenen en belanghebbenden gedurende 6 weken conform artikel 3 en 4 van de inspraakverordening Edam-Volendam.
  3. Na aanpassing tekst voorstel voorleggen aan de raad.

Samenwerkingsovereenkomst voor maaien waterplanten en jaarlijkse bijdrage

 • Adviesnummer: D-ADV - 21140021
  1. Ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst voor de aanpak van waterplanten.
  2. Voor de aanpak van waterplanten jaarlijks een vaste bijdrage conform voorstel beschikbaar te stellen.
  3. Reddingsbrigade, Alliantie Markermeerdijken, watersportverenigingen e.a. stakeholders informeren dat we deze afspraken hebben gemaakt.

Regionaal plan 'Werken aan basisvaardigheden 2020 tot en met 2024 Zaanstreek-Waterland’

 • Adviesnummer: D-ADV - 21138265
  1. Ingestemd met het regionaal plan ‘Werken aan basisvaardigheden 2020 tot en met 2024 Zaanstreek-Waterland’.
  2. Ingestemd met de Raadsinformatiebrief inzake het regionaal plan ‘Werken aan basisvaardigheden 2020 tot en met 2024 Zaanstreek-Waterland’ en deze ter kennisname aan te bieden aan de raad.

(Boven)regionaal plan 'Een Thuis voor Noordje'

 • Adviesnummer: D-ADV - 21139079
 • Ingestemd met de inhoud en het verzenden van de Raadsinformatiebrief (zie bijlage 1).

Convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel (Jeugdwet)

 • Adviesnummer: D-ADV - 21139218
  1. Besloten tot het aangaan van het convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel overeenkomstig het concept (bijlage 1 de VNG Ledenbrief Lbr 21/049 d.d. 9 juni 2021 met daarin de link naar het te ondertekenen convenant).
  2. Wethouder V. Tuijp (vol)machtigen tot het ondertekenen van dit convenant in het voorgeschreven ‘ondertekenregister’ van de VNG.

Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2020

 • Adviesnummer: D-ADV - 21138578
  1. Het jaarverslag IBT 2020 van de Provincie Noord-Holland in verband met het interbestuurlijk toezicht over 2020 voor kennisgeving aangenomen.
  2. Het jaarverslag ter inzage leggen voor de Raad.