Vergadering college van burgemeester en wethouders 28 februari 2023

Benoeming leden centraal stembureau

 • Adviesnummer: D-ADV- 254079
 • De leden voor het Centraal Stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen worden benoemd voor de duur van 4 kalenderjaren.

Actualisatie Nota bodembeheer deelnemende gemeenten Omgevingsdienst IJmond

 • Adviesnummer: D-ADV- 240270
  1. De raad wordt voorgesteld om:
   • De ‘Nota Bodembeheer, deelnemende gemeenten Omgevingsdienst IJmond’ vast te stellen voor het grondgebied van Edam-Volendam;
   • Deze Nota in te laten gaan op de dag dat de Omgevingswet in werking treedt, vooralsnog op 1 januari 2024;
   • Op dezelfde datum de bestaande Nota Bodembeheer regio IJmond in te trekken.
  2. De bodemfunctieklassenkaart regio Zaanstreek-Waterland vast te stellen.

Woondeal MRA 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-255062
  1. Het college stemt in met de Woondeal MRA met als belangrijkste punten:
   • In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) worden tot en met 2030 in totaal 171.200 woningen gebouwd, waarvan 600 woningen in Edam-Volendam. Hierbij is een concretisering gemaakt naar grote bouwlocaties die cruciaal zijn voor realisatie van de totale MRA-opgave.
   • Afspraken over bijdragen aan de betaalbaarheidsdoelstellingen om twee derde betaalbaar te bouwen met het streven toe te groeien naar minimaal 30% sociale huur in de woningvoorraad en procesafspraken over nadere uitwerking per gemeente en deelregio in 2023.
   • Realisatie woningbouw is alleen mogelijk indien met hulp van het Rijk aan de volgende randvoorwaarden/ kritische succesfactoren wordt voldaan:
    • Elektriciteitsnetwerken en aansluitingen
    • Stikstof
    • Geluid
    • Betaalbaarheid
    • Mobiliteit
    • Focus op de uitvoering
    • Verduurzaming en kwaliteitsverbetering bestaande voorraad.
     In de Woondeal is opgenomen dat, indien de randvoorwaarden niet of niet tijdig worden ingevuld en er geen alternatieve oplossingen voor het wegnemen van knelpunten worden gevonden, dit ertoe zal leiden dat we de woningbouwdoelstelling tot en met 2030 niet (tijdig) kunnen realiseren.
   • Afspraken over duurzame en toekomstbestendige bouw.
   • Procesafspraken over de uitwerking in lokale woonzorgvisies ten aanzien van woningbouw voor ouderen, verpleegzorgplekken en huisvesting van aandachtsgroepen.
   • Afspraken over samenwerking, sturing en monitoring en bijbehorende overlegstructuur.
  2. De raad met de bijgevoegde concept raadsinformatiebrief te informeren over de inhoud van de Woondeal.

Cliëntervaringsonderzoeken Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet 2021

 • Adviesnummer: D-ADV-252358
 • Het college neemt kennis van:
  1. De resultaten van cliëntervaringsonderzoeken Wmo en
   Jeugd.
  2. De resultaten van de onderzoeken en een toelichting op de
   resultaten middels een brief ter kennisname aan te bieden
   aan de gemeenteraad en Koepel Sociaal Domein.
  3. De resultaten van de onderzoeken via de voorgeschreven
   kanalen te versturen aan het ministerie van Volksgezondheid,
   welzijn en sport (VWS).