Vergadering college van burgemeester en wethouders 27 juni 2022

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 21 juni 2022

 • Adviesnummer: D-22-205343
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Jaarverslag omgeving 2021

 • Adviesnummer: D-22-203982
 • Het voorliggende Jaarverslag omgeving 2021 vastgesteld en ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad (als ingekomen stuk).

Aanpassen aanwijsbesluit parkeerschijfzone Edam-Volendam 2020

 • Adviesnummer: D-22-199047 
  1. Ingestemd met de aanpassing in het aanwijsbesluit parkeerschijfzone Edam-Volendam 2020, zodat de parkeerschijfzone A te Volendam uitgebreid kan worden met het parkeerterrein op het Tase terrein.
  2. Ingestemd met de aanpassing in het aanwijsbesluit parkeerschijfzone Edam-Volendam 2020, zodat een parkeerschijfzone van 1,5 uur op het parkeerterrein bij de bibliotheek in de Foksiastraat te Volendam ingevoerd kan worden.
  3. Ingestemd met verdere aanpassingen in het aanwijsbesluit parkeerschijfzone Edam-Volendam 2020, naar aanleiding van eerder genomen besluiten en omissies.

Verplichte BKR-registratie van rechthebbenden op schuldhulpverlening

 • Adviesnummer: D-22-200181
  1. Met BKR een overeenkomst sluiten, daartoe een aanvraagformulier ondertekenen door burgemeester namens de gemeente en vervolgens de overeenkomst.
  2. Kredietbank Nederland te mandateren voor registratie van ingezette schuldhulpverlening en hen daartoe in het bezit te stellen van de gemeentelijke inloggegevens van BKR.
  3. De betrokken inwoners via de toekenningsbeschikking op de hoogte te stellen van de verplichte aanmelding door de gemeente.
  4. Het mandaat aan de kredietbank op te nemen in de in behandeling zijnde gezamenlijke verwerkersovereenkomst.

Saneringskredieten en herfinanciering van schulden mogelijk maken

 • Adviesnummer: D-22-203318
  1. Ingestemd met de inzet van saneringskredieten en herfinanciering bij inwoners met problematische schulden.
  2. In verband met de inzet van saneringskredieten en herfinanciering deel te nemen aan het (landelijk) Waarborgfonds saneringskredieten via de Kredietbank Nederland.
  3. De kredietbank Nederland via de conceptbrief te laten weten dat deze kredietverlening kan worden ingezet en dat wordt ingestemd met inzet van borgstelling via het Waarborgfonds saneringskredieten en de daaraan verbonden kosten.

Beleidsregels huishoudelijke ondersteuning Wmo 2022

 • Adviesnummer: D-22-203509
 • De beleidsregels Huishoudelijke ondersteuning Edam-Volendam vastgesteld.

Nadere regels op de verordening jeugdhulp Edam-Volendam 2022

 • Adviesnummer: D-22-205354
  1. De nadere regels Verordening jeugdhulp Edam-Volendam 2022 overeenkomstig het concept vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van de Nadere regels jeugdhulp Edam-Volendam 2018.
  2. Het mandaatbesluit Veilig Thuis Edam-Volendam 2022 vastgesteld.
  3. De nadere regels en het mandaatbesluit Veilig Thuis ter kennisname delen met de raad.

Voorstel opnemen 10% van 1,9 fte MRA in begroting

 • Adviesnummer: D-22-205175
  1. Reservering opnemen in winternota 2022 en in meer jaren begroting van aandeel Edam-Volendam (10%) voor om niet levering 1,9 fte aan MRA directie vanuit Zaanstreek-Waterland.
  2. Structurele opname in begroting van € 18.000 voor aandeel Edam-Volendam aan om niet levering 1,9 fte aan MRA directie vanuit Zaanstreek-Waterland.

Definitieve garantstelling/ afspraken aanschaf modulaire units

 • Adviesnummer: D-22-206407
 • Ingestemd met de garantstelling voor de aankoop van de modulaire woonunits in de regio Zaanstreek-Waterland conform artikel 1, 2 en 3 van de in de bijlage uitgewerkte “garantstelling/afspraken aanschaf modulaire woonunits.”
 • Ervan kennisgenomen dat dit besluit in beginsel kostenneutraal is omdat de gemaakte kosten bij het rijk kunnen worden gedeclareerd.