Vergadering college van burgemeester en wethouders 25 oktober 2022

Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergadering 11 oktober 2022

 • Adviesnummer: D-ADV- 22228909
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Huurovereenkomst Volendams Museum, Zeestraat 41

 • Adviesnummer: D-ADV - 22197319
  1. Ingestemd met de huurovereenkomst met de Stichting Volendams Museum voor het pand Zeestraat 41.
  2. De huurovereenkomst ter ondertekening aanbieden aan de Stichting Volendams Museum met als ingangsdatum 1-1-2023.
  3. Ingestemd met het loskoppelen van de onderhuurovereenkomst van het Volendams Museum met het VVV-gedeelte en hiervoor een afzonderlijke overeenkomst tussen gemeente en STIEV op te stellen.
  4. Ingestemd met het verhogen van de subsidie voor het Volendams Museum op de kostenplaats voor musea met een bedrag ad € 64.748,-.

Vaststelling Reglement van orde van het college van burgemeester en wethouders voor de orde van zijn vergaderingen en andere werkzaamheden

 • Adviesnummer: D-ADV- 22223557
  1. Het Reglement van orde college van burgemeester en wethouders Edam-Volendam vastgesteld overeenkomstig het concept.
  2. Dit reglement aan de raad toesturen.

B&W voorstel tot instemming met de ontwerpselectielijst 2022 e-mail archivering

 • Adviesnummer: D-ADV- 22212515
  1. Kennisgenomen van de VNG-ledenbrief ontwerp-selectielijst e-mailbewaring.
  2. Een machtiging afgeven aan de VNG voor het ontwerpen van selectielijst e-mail bewaring 2022.
  3. Ondertekening van het VNG-goedkeuringsformulier om in te stemmen met de ontwerp-selectielijst e-mailbewaring 2022.

HR rapportage 1e en 2e kwartaal 2022

 • Adviesnummer: D-ADV- 22227880
  1. Ingestemd met de HR-rapportage 1e en 2e kwartaal 2022.
  2. De HR-rapportage 1e en 2e kwartaal 2022 doorsturen naar de raad ter informatie.

Burgerberaad G1000 Zaanstreek-Waterland

 • Adviesnummer: D-ADV - 22230021
 • Niet deelnemen aan het Burgerberaad G1000 Zaanstreek-Waterland.

Corrigeren subsidiebedragen voor 2023 als gevolg van een discrepantie tussen uitvoeringspraktijk en rechtsconformiteit

 • Adviesnummer: D-ADV - 22220098 
  1. De aanvragen om jaarsubsidie 2023 ambtshalve wijzigen.
  2. De eventuele meerkosten dekken uit de geraamde subsidiebudgetten.

Vaststellen intern controleplan 2022

 • Adviesnummer: D-ADV - 22229519
 • Het intern controleplan 2022 vastgesteld.

Controleprotocol en normenkader 2022

 • Adviesnummer: D-ADV- 22229155
 • De raad met het concept voorstellen het controleprotocol en normenkader 2022 vast te stellen.

De eerste monitor Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Zuid

 • Adviesnummer: D-ADV- 22230088
  • Kennisgenomen van de eerste monitor RES;
  • De raad door middel van brief en toezending van de monitor informeren.
  • Ter kennisname aanbieden aan de raad.

Samenwerkingsovereenkomst compensatie-maatregelen EVC, RKAV, FC Volendam en gemeente

 • Adviesnummer: D-ADV - 22223300
 • Ingestemd met de voorliggende samenwerkingsovereenkomst waarin afspraken tussen EVC, RKAV, FC Volendam en gemeente over het terug in beheer nemen van de gronden onder o.a. de Steven van Dorpelhal zijn vastgelegd.