Vergadering college van burgemeester en wethouders 25 april 2023

Vaststellen besluitenlijsten B&W-vergadering 25 april 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-269570
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Visie op informatie-management Edam-Volendam 2023-2026

 • Adviesnummer: D-ADV-267614
 1. Het visiedocument 'Visie op Informatiemanagement Edam-Volendam 2023-2026' – met aanvulling – vastgesteld als richtinggevend algemeen kader, waarbij jaarlijks een uitvoeringsplan nodig is dat separaat wordt vastgesteld.
 2. Ingestemd met het financiële implementatieplan, zoals benoemd in hoofdstuk 7.
 3. Het exploitatiebudget Automatisering-softwarekosten (40405000/438071) met ingang van 2023 te verhogen met € 265.000 en de navolgende jaren met € 275.000.
 4. Het exploitatiebudget voor de eenmalige automatiseringskosten (40405000/432000) in 2023 te verhogen met € 220.000 en in 2024 met € 50.000.
 5. In 2023 een investeringskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor Omnichannel Telefonie. Wat bij een afschrijvingstermijn van 4 jaar met ingang van 2024 leidt tot een afschrijvingslast van € 25.000.
 6. In 2023 een investeringskrediet van € 30.000 beschikbaar te stellen voor Wet Openbare Overheid. Wat bij een afschrijvingstermijn van 4 jaar met ingang van 2024 leidt tot een afschrijvingslast van € 7.500.
 7. In 2024 een investeringskrediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor Hardware ESX en storage. Wat bij een afschrijvingstermijn van 4 jaar met ingang van 2025 leidt tot een afschrijvingslast van € 37.500.
 8. Er kennis van te nemen dat bovenstaande mutaties per saldo leiden tot een verlaging van het saldo begroting voor 2023 tot en met 2026 van respectievelijk € 485.000, € 357.500, € 345.000 en € 345.000.
 9. De financiële effecten voor 2023 in concept zomernota opnemen, zodat bij vaststelling van de zomernota de budgetten voor 2023 definitief worden toegekend. De financiële aspecten voor 2024 en verder opnemen t.b.v. integrale afweging bij begroting 2024-2027.
 10. Agendeer de visie in een themaraad met daarbij zoveel als mogelijk een meerjarig financieel beeld van de investeringen die nodig zijn.

Huisvesting Stadskantoor

 • Adviesnummer: D-ADV-264134
 • Ingestemd met de verplaatsing van diverse secties binnen het stadskantoor om zodoende extra werkplekken te kunnen realiseren.

Beleidskader VTH-milieu 2023-2026 & VTH-strategie milieu 2023-2026 Omgevingsdienst IJmond

 • Adviesnummer: D-ADV-265000
 • Het beleidskader VTH-milieu 2023-2026 Omgevingsdienst IJmond en de VTH-strategie milieu 2023-2026 Omgevingsdienst IJmond vastgesteld en deze ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad.

Sleutelverklaring Pizza Maestro voorafgaand aan levering Raadhuisstraat 24 te Oosthuizen

 • Adviesnummer: D-ADV-268962
 1. Ingestemd met een vervroegde ingebruikname van het pand met het uitzicht op de levering van Raadhuisstraat 24 te Oosthuizen door/aan Pizza Maestro middels een sleutelverklaring;
 2. Ingestemd met de inhoud van de sleutelverklaring zoals bijgevoegd.

Hoe om te gaan met ruimtelijke plannen e.a. in de aanloop naar de inwerking-treding van de Omgevingswet

 • Adviesnummer: D-ADV-269559
 • Ingestemd met voorgestelde deadlines voor in behandeling nemen van voorontwerp- c.q. ontwerp bestemmings- en wijzigingsplannen.

Vergoeding AV Edam inzake renovatie

 • Adviesnummer: D-ADV-268918
 • Ingestemd met het eenmalig vrijstellen voor een deel van de betaling van de gebruiksvergoeding in 2023 voor de periode van 3 maanden voor een totaalbedrag van € 6.015,- exclusief 9 % BTW door Atletiekvereniging Edam. Dit betekent een derving van inkomsten op kostenplaats 45201030 Atletiekbaan AV Edam Kostensoort 836000 Huuropbrengsten.

Zienswijze 1e begrotings-wijziging 2023 GGD Zaanstreek-Waterland

 • Adviesnummer: D-ADV-265986
 • De raad voorstellen om in te stemmen met de positieve zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023 van de GGD Zaanstreek-Waterland.

Eerste administratieve wijziging 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-263275
 1.  Ingestemd met de administratieve wijziging en deze te laten verwerken in de financiële administratie.
 2. Er kennis van genomen dat deze wijziging geen gevolgen heeft voor het saldo begroting.