Vergadering college van burgemeester en wethouders 24 mei 2022

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 17 mei 2022

 • Adviesnummer: D-22-197829
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Formatie Gedragswetenschapper frontoffice Jeugd en extra inzet A&O

 • Adviesnummer: D-22-192387
  1. Ingestemd met de tijdelijke uitbreiding van de formatie van de gedragswetenschapper voor 24 uur per week en de medewerker frontoffice Jeugd voor 36 uur per week beiden voor de periode van 1 jaar en een tijdelijke uitbreiding van 4 maanden voor een medewerker A&O voor 24 uur per week.
  2. Het exploitatiebudget salariskosten voor de sectie BSL (40403091/411000) voor de gedragswetenschapper verhogen met € 70.666 en voor de medewerker frontoffice Jeugd met € 82.000 beiden voor de periode van 1 jaar. Tevens het exploitatiebudget salariskosten voor de sectie A&O (40403092/411000) tijdelijk voor 4 maanden te verhogen met € 16.000,- Deze extra kosten gaan ten laste van het saldo begroting.
  3. Er kennis van genomen dat bovenstaande wijzigingen per saldo leiden tot een tijdelijke verlaging van het saldo begroting in 2022 van € 92.333,- en in 2023 tijdelijk met € 76.333,-.
  4. Bovenstaande voorstellen opnemen in de Zomernota 2022.

Voorstel capaciteit voetbal, team Veiligheid

 • Adviesnummer: D-22-197832
  1. Een personele formatie beschikbaar te stellen van 1,0 fte (S10) ten behoeve van de gemeentelijke taken t.a.v. openbare orde, openbare veiligheid en publieke gezondheid binnen de veiligheidszorg rondom de wedstrijden van FC Volendam.

Instellen parkeerschijfzone op parkeerterrein bij bibliotheek Volendam

 • Adviesnummer: D-22-197295
 • College besluit de termijn te verkorten tot 1,5 uur. Het blijft een aparte zone zonder ontheffingen m.u.v. de 2 voor de bibliotheek.

Verzoek om een eenmalige tegemoetkoming inzake kaasmarkt 2022

 • Adviesnummer: D-22-197297
 • Aan Stichting Kaasmarkt Edam een eenmalige tegemoetkoming op basis van art. 160, eerste lid, aanhef en onder de Gemeentewet ter grootte van
  € 5000,- toe te kennen.

Verzoek om verlenging indieningsdatum aanvragen ten behoeve van de Subsidieregeling compensatie kosten controle corona-toegangsbewijzen Edam-Volendam 2022

 • Adviesnummer: D-22-197496
 • Besloten de indieningsdatum en de datum van uitwerkingtreding van de Subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen Edam-Volendam 2022 niet te wijzigen.

Zienswijze jaarstukken gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland

 • De gemeenteraad verzoeken in te stemmen met bijgaande schriftelijke reactie van de gemeente Edam-Volendam aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland waarin een positieve zienswijze naar voren wordt gebracht op de Programmabegroting 2023 van Recreatieschap Twiske-Waterland en op de Jaarrekening 2021 van Recreatieschap Twiske-Waterland.