Vergadering college van burgemeester en wethouders 23 november

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 16 november 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21165537
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Wijziging gemeenschappelijke regeling VRZW

 • Adviesnummer: D-ADV - 21166022
  1. Er kennis van genomen dat de gemeentelijke herindeling Beemster en Purmerend wijziging van de gemeenschappelijke regeling VRZW noodzakelijk maakt.
  2. De Raad voorstellen geen bezwaar te hebben tegen wijziging van de gemeenschappelijke regeling VRZW, conform het concept-raadsvoorstel en -besluit.

Ontwerp hoofdstukken 0 t/m 2 Handboek Omgevingsplan

 • Adviesnummer: D-ADV - 21164725
  1. Ingestemd met de raadsinformatiebrief, ontwerp hoofdstukken 0 t/m 2 van het handboek Omgevingsplan en de presentatie voor de themaraad van 2 december 2021.
  2. De stukken vrij geven voor de themaraad van 2 december 2021.

Julianaweg 1, Wijzigen BP tankstation

 • Adviesnummer: D-ADV - 21164328
 • Geen medewerking te verlenen aan het bouwplan, vanwege strijd met een goede ruimtelijke ordening.

Collegevoorstel tractie onderstation Oosthuizen

 • Adviesnummer: D-ADV - 21162931
 • De aanvrager mede te delen dat wij in principe bereid zijn medewerking te verlenen met toepassing van artikel 2.1, 2 lid 1, onder a, sub 3 van de Wabo, mits er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Aanvrager dient echter wel participatie te voeren met de omgeving.

Vergoeding toegangspas ondergrondse restafvalcontainer bij verlies

 • Adviesnummer: D-ADV - 21161026
  1. Vergoeding opleggen van €12,50 voor een verloren toegangspas ondergrondse restafvalcontainer.
  2. Deze baten boeken op de kostenplaats 'ophalen en afvoeren afvalstoffen/overige goederen en diensten'.
  3. Communiceren via de eigen beschikbare kanalen (Website, Sociale Media) en via de lokale media (Stadskrant, NIVO, Uitkomst) bij de gemeentelijke mededelingen.

Organisatorische en financiële gevolgen inwerkingtreding nieuwe Wet Inburgering op 1 januari 2022, de overgang daarnaar toe en de implementatie ervan in de gemeentelijke organisatie

 • Adviesnummer: D-ADV - 21163283
  1. De nieuwe Wet Inburgering 2022, via een pilotfase te implementeren en pas in 2023 een vaste formatie binnen BSL en O&P te gaan plaatsen.
  2. Akkoord te geven om de pilotfase van 1,5 jaar in te vullen met tijdelijke formatie: 1,6 fte beleidsmedewerker B (functiefamilie Beleid en Advies) en 1,6 fte medewerker dienstverlening D (functiefamilie Dienstverlening) of bedrijfsvoering C (functiefamilie Bedrijfsvoering) met ingang van 1 september jl.
  3. De organisatie verzoeken een ondersteunend cliëntvolgsysteem en benodigde software ten behoeve van de wettelijke rapportages te organiseren en hiertoe te onderzoeken wat de financiële consequenties zijn en het college hierover te informeren.
  4. Hoofd Samenleving te mandateren contracten te tekenen die onderdeel uitmaken van deze pilot.
  5. Ervan kennis te nemen dat de financiële personele gevolgen gedekt zijn in de begroting.
  6. De raad uitgebreid te informeren in de themaraad van januari 2022.