Vergadering college van burgemeester en wethouders 23 augustus 2022

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 12 juli 2022

 • Adviesnummer: D-22-210188
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Aanpassingen gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief

 • Adviesnummer: D-22-212004
  1. Raad voorstellen om in te stemmen met de eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief.
  2. Tot vaststelling van de eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief over te gaan na verkregen instemming van de gemeenteraad.
  3. Het bestuur van het Waterlands Archief na besluitvorming onder 1. en 2. te informeren.

Bepaling winstafdracht bij verkoop Doggersbank 30 in het kader van het anti-speculatiebeding

 • Adviesnummer: D-22-212970
  1. Toestemming verlenen voor verkoop van de woning aan de Doggersbank 30 te Volendam.
  2. Ingestemd met de berekende winstafdracht ad
   € 16.284,04.

Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2021

 • Adviesnummer: D-22-214848
  1. De Balans en Resultatenrekening over 2021 van De Stichting De Spinfabriek goed te keuren.
  2. Het bestuur hiervan schriftelijk in kennis stellen.

Verslag archiefinspectie 2022

 • Adviesnummer: D-22-213213
  1. Kennisgenomen van het verslag archiefinspectie 2022.
  2. Verslag ter kennisgeving sturen naar provincie Noord-Holland.
  3. Gemeenteraad informeren middels aangevulde raadsinformatiebrief.
  4. Ambtelijke organisatie opdragen om de aandachtspunten op te pakken.

Kermisbeleidsregels 2022

 • Adviesnummer: D-22-213393
 • Is buiten de B&W-vergadering om per mail geaccordeerd op 28-07-2022.

Aanvulling/wijziging welstandscriteria Gebied N8 Waterrijk

 • Adviesnummer: D-22-211558
  1. Ingestemd met de aanvullende (concept) welstandscriteria voor gebied N8 Waterrijk Welstandsnota Edam-Volendam. (“Allonge Beeldkwaliteit Waterrijk 2009 Fase 3C”).
  2. De concept welstandscriteria voor inspraak gedurende zes weken ter inzage leggen.