Vergadering college van burgemeester en wethouders 21 juni 2022

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 14 juni 2022

  • Adviesnummer: D-22-2011175
  • Besluitenlijsten vastgesteld.

Het legaliseren van een bestaande dakkapel en het realiseren van een nieuwe dakkapel op het perceel Meergracht 11 in Volendam

  • Adviesnummer: D-22-201060
  • Besloten om af te wijken van het Welstandsadvies en medewerking te verlenen aan voorliggend bouwplan.

Ontwerp bestemmingsplan herbestemming Oorgat 6/6a te Edam

  • Adviesnummer: D-22-201660
    1. Het ontwerpbestemmingsplan vrijgeven voor wettelijke ter inzagetermijn van 6 weken op grond van 3.8 lid 1 Wro juncto afdeling 3.4 Awb.
    2. Raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad toe te zenden.