Vergadering college van burgemeester en wethouders 21 februari 2023

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 14 februari 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-253220
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Eerste voortgangsrapportage Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Zuid

 • Adviesnummer: D-ADV-253370
  1. De eerste voortgangsrapportage RES NHZ vastgesteld met daarin de volgende beslispunten:
   • De Herijking van de RES (2.0) in 2024 te laten plaatsvinden.
   • Onderstaande doelstellingen uit het Uitvoeringsprogramma RES NHZ in 2023 te behalen:
    • Zoekgebieden verankerd in omgevingsvisie/ bestemmingsplan (pas van toepassing wanneer zoekgebieden zijn vastgesteld);
    • Beleid voor participatie en financiële participatie; en elkaar actief aan te spreken in geval van het niet of niet tijdig behalen van deze doelen.
   • Ten behoeve van monitoring van de voortgang in elk Bestuurlijk overleg NHZ XXL de volgende punten te bespreken:
    • Actuele status van de zoekgebieden;
    • Voortgang van de uitvoering aan de hand van de ingevulde gebiedspaspoorten;
    • Proces van de Herijking RES (2.0).
  2.  De raad ter kennisneming de voortgangsrapportage en de aan te passen brief aan te bieden

Financieren leegstand De Koppeling - Levvel 2022

 • Adviesnummer: D-ADV-252445
  1. Ingestemd met het financieel compenseren van Levvel voor leegstand van De Koppeling in 2022.
  2. De hiervoor benodigde middelen van €116.623,- te verwerken in de jaarrekening 2022 die ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. Het budget financieren uit de reserve sociaal domein.
  3. Indien de gemeenten Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad ook akkoord gaan met het financieel compenseren van Levvel, het besluit als genomen te beschouwen en te formaliseren in een addendum op de raamovereenkomst ‘Specialistische Jeugdhulp Zaanstreek-Waterland’.

CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet

 • Adviesnummer: D-ADV-251618
  1. Ingestemd met het ondertekenen van de pilotovereenkomst (bijlage 2) t.b.v. het onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en Jeugdwet.
  2. Wethouder Tuijp gemandateerd voor de ondertekening van de pilotovereenkomst.

Evaluatie Buitenhuis 2022, structurele verlenging 2023 e.v. Verblijfsarrangementen in de regio

 • Adviesnummer: D-ADV-253686
  1. Kennisgenomen van de evaluatie Pilot Buitenhuis 2022.
  2. Ingestemd met het verlengen van verblijfsarrangement in de regio: het Buitenhuis 2023 e.v.
  3. Ingestemd met het opnemen van de benodigde structurele bijdragen vanaf 2023 in de Zomernota.
  4. ​​​​Ingestemd met gezamenlijke communicatie over de evaluatie 2022 en verlengen Buitenhuis 2023 e.v. naar gemeenteraden en pers.

Implementatie van het nieuwe woonruimteverdeel-systeem ten behoeve van de invoering 16 januari 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-252391
  1. In te stemmen met het voorstel voor regionale afhandeling van bezwaar en beroep (bijlage 1) met als belangrijkste punten:
   • Centrale afhandeling door de gemeente Amsterdam voor de regiogemeenten, met uitzondering van Purmerend, van: de beoordeling van bezwaarschriften, het nemen van de beslissing op bezwaar en de verdediging van de beslissing op bezwaar, als na bezwaar beroep of hoger beroep bij de Rechtbank of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt, voor zover deze bezwaren betrekking hebben op het nieuwe woonruimteverdeelsysteem;
   • Daartoe wordt een eenhoofdige ambtelijke bezwaarschriftencommissie ingericht bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam die namens het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam belast wordt met de afdoening van bezwaarschriften tegen woonruimteverdeelbesluiten onder de voorwaarde dat de raad instemt met het wijzigen van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Edam-Volendam 2016 (nog nader te bepalen);
   • De afhandeling van bezwaar en beroep wordt uitgevoerd door medewerkers van de gemeente Amsterdam, overeenkomstig de Amsterdamse regeling bezwaar en beroep. De regiogemeenten, met uitzondering van Purmerend, mandateren de gemeente Amsterdam hiertoe. In Amsterdam zal deze functie feitelijk worden uitgevoerd bij: cluster Interne Dienstverlening, directie Juridisch Bureau, met beslissingsmandaat voor de directeur Wonen;
   • Ten behoeve van monitoring en evaluatie moet worden bijgehouden hoeveel bezwaren en beroepen er zijn, wat de onderwerpen en beslissingen op bezwaar zijn en de uitkomst van een eventueel daaropvolgend beroep, met in het bijzonder of en hoe daarbij gebruik is gemaakt van de hardheidsclausule. In de vorm van een jaarlijkse rapportage blijft voor de afzonderlijke gemeenten inzichtelijk hoe het systeem uitwerkt in de praktijk en kan ook worden bijgestuurd op onderdelen die in de praktijk op problemen blijken te stuiten.
  2. In te stemmen met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst met regiogemeenten voor afhandeling bezwaar en beroep (bijlage 2), ter uitvoering van het besluit onder punt 2.
  3. Vast te stellen het besluit tot mandaatverlening aan Het Vierde Huis waarin de belangrijkste punten zijn:
   • het verlenen van mandaat om te beslissen op een aanvraag verklaring situatiepunten en een aanvraag voor verlenging daarvan als bedoeld in de artikelen 2.4.4, 2.4.5 en 2.5.2 van de Wijziging Huisvestingsverordening nieuwe woonruimteverdeling Waterland;
   • de inwerkingtreding geschiedt op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 16 januari 2023.
  4. Vast te stellen het besluit tot mandaatverlening aan de woningcorporaties in de regio waarin de belangrijkste punten zijn:
   • het verlenen van mandaat om te beslissen tot intrekking van zoekpunten en situatiepunten, als bedoeld in de artikelen 2.4.2, 2.4.6 en 2.5.3 van de wijziging Huisvestingsverordening nieuwe woonruimteverdeling Waterland;
   • de inwerkingtreding geschiedt op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 16 januari 2023.
  5. Vast te stellen het besluit tot verlening ondermandaat aan de directeur Wonen waarin de belangrijkste punten zijn:
   • het verlenen van ondermandaat aan directeur Wonen om te beslissen op bezwaarschriften die betrekking hebben op zoekpunten en situatiepunten, als bedoeld in het door regiogemeenten aan het college van burgemeester en wethouders verleende mandaat;
   • het verlenen van een ondermachtiging aan directeur Juridische Zaken om machtigingen te verlenen om het (betreffende) college te vertegenwoordigen en bij te staan in bestuursrechtelijke procedures die betrekking hebben op zoekpunten en situatiepunten, als bedoeld in het door regiogemeenten aan het college van burgemeester en wethouders verleende machtiging;
   • de inwerkingtreding geschiedt op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 16 januari 2023.

Waterrijk , Addendum 2 bij SOK 2009

 • Adviesnummer: D-ADV- 253363
  1. Ingestemd met raadsinformatiebrief aangaande de gemaakte afspraken met BPD inzake Waterrijk deelplan 3B en 3C, behorende bij de Samenwerkings-overeenkomst Waterrijk van 22 april 2009.
  2. De raadsinformatiebrief aan de raad te sturen, met het verzoek eventuele reacties vóór 1 maart via de griffie kenbaar te maken.

Krediet definitiefase De Lange Weeren

 • Adviesnummer: D-ADV-254422
 • De raad verzoeken een aanvullend (investerings)voorbereidingskrediet ad. € 850.000,- exclusief btw beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de definitiefase van het project De Lange Weeren, middels een mutatie in de begroting. In de begrotingswijziging van 23 februari 2023 is voorgesteld om het bestaande voorbereidingskrediet ad € 201.000 in de jaarschijf 2023 te verhogen met € 650.000 en in de jaarschijf 2024 met € 200.000.