Vergadering college van burgemeester en wethouders 19 april 2022

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 12 april 2022

 • Adviesnummer: D-22-192304
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Overplaatsing medewerkers van team VV naar BSL, O&P en Publiek

 • Adviesnummer: D-22-191404
  1. Een voorgenomen besluit genomen om in te stemmen met de overplaatsing van de vier medewerkers naar de teams O&P, Publiek en BSL.
  2. Na bespreking met de OR (adviesaanvraag) over de overplaatsing van deze vier medewerkers een definitief besluit te nemen.

Grote Kerkstraat 23, wijzigen gebruik

 • Adviesnummer: D-22-186018
 • Medewerking verlenen aan het realiseren van 3 appartementen in het achterhuis als uit het bouwhistorisch onderzoek blijkt dat met de voorgenomen wijzigingen geen monumentale waarden worden aangetast.

Tussenuitspraak bestemmingsplan Hoogstraat

 • Adviesnummer: D-22-190633
 • Conform concept-raadsvoorstel en -besluit het gewijzigd bestemmingsplan Hoogstraat 4-8, bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0385.bpHoogstraatEdam-vg01, met de ondergrond o_NL.IMRO.0385.bpHoogstraatEdam-vg01 en de bijbehorende toelichting, regels en bijlagen aan de gemeenteraad voor 19 mei 2022 aan te bieden en voor te stellen dit bestemmingsplan opnieuw vast te stellen om daarmee het gebrek in het bestreden besluit te herstellen.

Verzoek tot aankoop gemeentegrond ten behoeve van een transformatorstation aan de Oosterom 1 en Wieringenlaan 46 in De Broeckgouw

 • Adviesnummer: D-22-192427
  1. Ingestemd met de verkoop van 2 percelen van circa 18m² gemeentegrond aan de Oosterom 1 nb in fase 1E van de Broeckgouw te Volendam en Wieringenlaan 46 to, fase 1 D van de Broeckgouw, aan Liander ten behoeve van de realisatie van twee transformatorstations ter plaatse.
  2. Tevens ingestemd met de verkoopprijzen van respectievelijk € 3.600,- en € 3.600,- gezamenlijk € 7.200,- (exclusief BTW). Alle bijkomende kosten zijn voor rekening van de koper.

Besteding Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen

 • Adviesnummer: D-22-191115
 • Ingestemd met aanpak en besteding NPO-middelen.

Aanbesteding Dyslexiezorg

 • Adviesnummer: D-22-190945
  1. Deelnemen aan de inkoopsamenwerking voor de aanbesteding van Ernstige Dyslexie (ED) voor de jeugdregio’s Amsterdam-Amstelland (zonder Aalsmeer en Amstelveen) en Zaanstreek-Waterland.
  2. Aan het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam mandaat, volmacht en machtiging verleend om namens de gemeente Edam-Volendam in bovenregionaal verband de aanbesteding van de van de inkoop van dyslexiezorg voor ons uit te voeren. Te weten de gemeenten in Zaanstreek-Waterland, Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel.
  3. Aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam mandaat, volmacht en machtiging te verlenen om in geval van een juridisch geschil over de aanbesteding ED verweer te voeren, waarbij de kosten van de procedure evenredig wordt verdeeld over de samenwerkende gemeenten.

Samenwerkingsovereenkomst BNG voor de aanschaf en gebruik van prepaid bankkaarten

 • Adviesnummer: D-22-192702
 • Ingestemd met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de BNG voor de aanschaf en gebruik van prepaid bankkaarten.