Vergadering college van burgemeester en wethouders 17 mei 2022

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 10 mei 2022

 • Adviesnummer: D-22-196485
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Vaststellen Beleidsregels eenmalige energietoeslag Edam-Volendam 2022

 • Adviesnummer: D-22-196466
  1. Een eenmalige energietoeslag in de vorm van categoriale bijzondere bijstand mogelijk maken in kalenderjaar 2022.
  2. Hiervoor de ‘Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Edam-Volendam 2022’ vastgesteld.
  3. In de begroting 2022 voor de energietoeslag eenmalig een budget van € 800.000 ramen voor uitkeringskosten en een eenmalig budget van € 60.000 voor uitvoeringskosten.
  4. In de begroting 2022 de inkomsten Gemeentefondsuitkering eenmalig verhogen met € 860.000.
  5. Er kennis van genomen dat bovenstaande wijzigingen geen gevolgen hebben voor het saldo begroting 2022.
  6. De financiële gevolgen meenemen in de Zomernota 2022.

Voortzetting regeling kansen voor alle kinderen

 • Adviesnummer: D-22-174143
  1. De regeling 'Kansen voor alle kinderen' vanaf eindiging op 1-1-2020 voortzetten voor een jaar, gerekend vanaf 1 maart 2022.
  2. Met de verlenging van de geëindigde overeenkomst en daarmee het addendum, nadere afspraken te maken over uitbreiding van de bestedingsmogelijkheden van het maatwerkbudget, de verantwoording en het addendum daarop aan te passen.
  3. De regeling betrekken bij het actualiseren van het minimabeleid dit jaar en in samenhang bezien met de regeling maatschappelijke participatie en de regeling schoolkosten.
  4. Samenwerkingsovereenkomsten met de intermediairs aangaan voor onbepaalde tijd volgens de conceptovereenkomsten.
  5. De regeling opnieuw onder de aandacht brengen bij de ‘vindplaatsen van kinderen’ met behulp van een op te stellen communicatieplan.

Aanvraag budget concert ten bate van vrijwilligers gemeente Edam-Volendam

 • Adviesnummer: D-22-196665
  1. Ingestemd met een vrijwilligers event in grotere omvang dan gebruikelijk.
  2. Een budget van € 25.000,- toe te kennen ten behoeve van een feestelijk concert voor vrijwilligers in het FC Volendam stadion.
  3. Het budget beschikbaar te stellen uit de coronabudgetten en dit in de zomernota aanpassen.