Vergadering college van burgemeester en wethouders 15 november 2022

Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergadering  1 november 2022

 • Adviesnummer: D-ADV-233994
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Ledenraadpleging eenmalige uitkering 2022 aan gemeenteambtenaren

 • Adviesnummer: D-ADV-234406
 • Ingestemd met de door cao partijen voorgestelde eenmalige uitkering aan werknemers binnen de cao-gemeenten in december 2022.

Voortgangsrapportage Openbare Werken november 2022

 • Adviesnummer: D-ADV-234389
  1. Kennisgenomen van Voortgangsrapportage W&P november 2022.
  2. Ingestemd met de raadsinformatiebrief bij de voorgangsrapportage.

Jaarverslag leerplicht 2021-2022

 • Adviesnummer: D-ADV-234378
 • Het jaarverslag leerplicht 2021-2022 vastgesteld en deze per brief aan de gemeenteraad aanbieden.

Advies college fusie basisscholen De Spinmolen De Springplank

 • Adviesnummer: D-ADV-214925
  1. Besloten om positief advies uit te brengen aan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (Skov) over voorgenomen fusie tussen basisscholen De Spinmolen en De Springplank.
  2. Ingestemd met het opgestelde advies aan het schoolbestuur.

Inzet pedagogische beleidsmedewerker aanvullende financiering – Onderwijsachterstanden-beleid, inkoop voor- en vroegschoolse educatie (VVE) plekken

 • Adviesnummer: D-ADV-231324
  1. Ingestemd met de aanvullende financiering voor de inzet van een pedagogische beleidsmedewerker pbm'er op VVE-groepen in gecontracteerde kindcentra. De kindcentra kunnen de aanvullende vergoeding aanvragen voor de volgende doelgroep: kinderen met een VVE-indicatie waarvan de ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag en dient te worden gebruikt voor de financiering van de inzet van een pbm'er. De hoogte van de aanvullende financiering is € 0,62 per uur per doelgroeppeuter (max. 8 uur per week, 40 weken per jaar).
  2. De maatregel met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022 in werking te laten treden.
  3. Contractpartners van de aanbesteding inkoop Voor- en Vroegschoolse educatie hier middels een addendum van op de hoogte brengen.

Aanpassing beleidsregels schuldhulpverlening

 • Adviesnummer: D-ADV-223468
 • Ingestemd met het aanpassen van de beleidsregels schulphulpverlening om zodoende gebruik te kunnen maken van de uitsluitingsgronden recidive en fraude.

Vaststelling reglement NNV 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-233933
  1. Ingestemd met de gewijzigde Regeling Nazorg Volendam 2023 Versie 1-2023 (1 januari 2023).
  2. Ingestemd met de Toelichting Regeling Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand Volendam Versie 1 (1 januari 2023).

Winternota 2022 (2e versie)

 • Adviesnummer: D-ADV-232093
  1. De Winternota 2022 inclusief bijlagen vastgesteld.
  2. Het raadsvoorstel en raadsbesluit vastgesteld.

Collegevoorstel Oosteinde 83

 • Adviesnummer: D-ADV-228970
 • Medewerking verlenen aan een wijzigingsplan voor het vergroten van het bouwvlak op het perceel Oosteinde 83 te Oosthuizen.