Vergadering college van burgemeester en wethouders 15 maart

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 8 maart 2022

 • Adviesnummer:D-ADV - 22186053
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Collegeverklaring en rapportages ENSIA 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 22182791
  1. De Collegeverklaring vastgesteld en deze ondertekenen.
  2. De raad over de bevindingen informeren middels de raadsinformatiebrief.
  3. Kennisgenomen van de rapportages en waar nodig deze te laten ondertekenen en te gebruiken voor de verticale verantwoording.
  4. Een verbeterplan laten opstellen en implementeren ten behoeve van de BRO.

Hardheidsclausule 22.242-BV Food, non-food en schoonmaak-artikelen

 • Adviesnummer: D-ADV - 22186103
 • Ingestemd met een hardheidsclausule inzake een afwijking op het Inkoopbeleid m.b.t. Food, non-food en schoonmaakartikelen, waarbij niet meervoudig onderhands wordt aanbesteed op basis van de waarde, maar beurtelings (zo veel mogelijk aan lokaal MKB) wordt gegund.

De bouw van loodsen en kantoorpand naast Noordeinde 99

 • Adviesnummer: D-ADV - 21162040
 • Geen medewerking verlenen aan de ontwikkeling van loodsen en kantoorpand op het perceel gelegen naast Noordeinde 99 te Volendam.

Uitvoeringsprogramma 2022 Omgevingsdienst IJmond

 • Adviesnummer: D-ADV - 22184047
 • Het voorliggende programma wordt met wijzigingen vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Het wijzigen van de bestemming door verplaatsing bedrijf naar het perceel Fortweg 2

 • Adviesnummer: D-ADV - 21170226
 • In principe medewerking verlenen aan het verplaatsen van het bedrijf van Zeevangsdijkje 16 naar Fortweg 2, mits de huidige locatie herbestemd wordt naar Wonen. Voor de herbestemming van het perceel Zeevangsdijkje 16 wordt een separaat traject doorlopen binnen het Programma Projecten conform het Edam-Volendams Ruimtelijk Planproces.

Uitgangspunten mogelijke wegenoverdracht HHNK aan gemeente

 • Adviesnummer: D-ADV - 22184585
 • Ingestemd met gezamenlijke uitgangspunten mogelijk wegenoverdracht HHNK aan de gemeenten Edam-Volendam, Waterland, Purmerend, Landsmeer en Wormerland.

1e administratieve wijziging 2022

 • Adviesnummer: D-ADV - 22185164
  1. Ingestemd met de administratieve wijziging en deze te laten verwerken in de financiële administratie.
  2. Er kennis van genomen dat deze wijziging geen gevolgen heeft voor het saldo begroting.