Vergadering college van burgemeester en wethouders 14 maart 2023

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 7 maart 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-258523
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Waterrijk, Addendum 2 bij Samenwerkings-overeenkomst 2009

 • Adviesnummer: D-ADV-258320
  1. Ingestemd met de gemaakte afspraken met BPD inzake Waterrijk deelplan 3B en 3C, behorende bij de samenwerkingsovereenkomst Waterrijk d.d. 22 april 2009, waardoor in totaal 164 woningen in deelgebied 3 gerealiseerd kunnen worden.
  2. Het Addendum 2 met bijlagen vastgesteld en over te gaan tot ondertekening. Wethouder Kes is gemandateerd tot ondertekening van het addendum met BPD.
  3. Ingestemd met raadsinformatiebrief en deze aan de raad te sturen.

Nota van Beantwoording zienswijzen NRD

 • Adviesnummer: D-ADV-256745
 • De nota van beantwoording vastgesteld en deze nota versturen naar de indieners van de zienswijzen.

Subsidieaanvraag 5e tranche Woningbouwimplus (WBI) Lange Weeren

 • Adviesnummer: D-ADV-259009
  1. Een aanvraag ter grootte van € 12,8 miljoen euro in te dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor de Woningbouwimpulsgelden als bijdrage in het tekort van de gebiedsontwikkeling De Lange Weeren.
  2. Onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad garant te staan voor de cofinanciering ter grootte van € 3,2 miljoen euro.

Wegenoverdracht HHNK, Uitgangspunten notitie

 • Adviesnummer: D-ADV-252122
  1. Ingestemd met de Uitgangspuntennotitie Wegenoverdracht HHNK en opdracht te geven om te starten met het opstellen van een Businesscase.
  2. Ingestemd met de bijgaande raadsinformatie brief en deze via de griffie te zenden naar de raad.

Mobiliteitsplan gemeente Edam-Volendam

 • Adviesnummer: D-ADV-258079
  1. Ingestemd met het opstellen van een mobiliteitsplan voor de gehele gemeente Edam-Volendam en dit samen met de Vervoerregio Amsterdam te doen.
  2. Ingestemd met de bijgevoegde conceptbrief aan de gemeenteraad.
  3. Ingestemd met de voorgestelde structuur voor het opstellen van het mobiliteitsplan.
  4. Ingestemd met de gekozen aanbesteding en het bijgevoegde aanbestedingsdocument voor het opstellen van het mobiliteitsplan.
  5. Ingestemd met de maximale kosten van € 80.000,- voor het opstellen van het mobiliteitsplan. 6. De kosten voor het opstellen van het mobiliteitsplan betalen uit de reguliere begroting.

Verzoek tot aankoop haventerrein en water Zeedijk 4 te Edam door Watersportvereniging "De Zeevang”
(thans recht van opstal tot 31-01-2042)

 • Adviesnummer: D-ADV-256224
 • Het verzoek van Watersportvereniging "De Zeevang" tot aankoop haventerrein en water Zeedijk 4 te Edam van het haventerrein af te wijzen.

Volkstuinencomplex Seevancksweg Oosthuizen

 • Adviesnummer: D-ADV-257445
 • Het pachtcontract met de heer Hoedjes voor tuinland Seevancksweg Oosthuizen met 3 jaar te verlengen t.b.v. voortzetting volkstuinencomplex.

Beslissing op bezwaar Sociaal Domein

 • Adviesnummer: D-ADV-258046
  1. Met overneming van het advies van de bezwaarschriftencommissie (bijlage 2), het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
  2. Het besluit van 15 augustus 2022 in stand te laten.
  3. De beslissing op bezwaar bekend te maken met conceptbrief (bijlage 1).

Afwijking inkoopbeleid m.b.t.: werkzaamheden aan klokkenspel + carillon + klavier in de speeltoren in Edam, uurwerken in de zes torens binnen de gemeente Edam-Volendam en aan het uurwerk in het voormalig stadhuis in Edam

 • Adviesnummer: D-ADV-258156
 • Ingestemd met enkelvoudig onderhands gunnen van de werkzaamheden aan het klokkenspel + carillon met klavier in de speeltoren en de verschillende uurwerken die zich in de 6 torens binnen onze gemeente en in het voormalig stadhuis van Edam bevinden aan de firma Royal Eijsbouts.

Beslissing op bezwaar

 • Adviesnummer: D-ADV-258046
  1. Met overneming van het advies van de bezwaarschriftencommissie (bijlage 2), het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
  2. Het besluit van 15 augustus 2022 in stand te laten.
  3. De beslissing op bezwaar bekend te maken met conceptbrief (bijlage 1).

Overschrijding budget tijdelijke huisvesting

 • Adviesnummer: D-ADV-258764
 • Kennisgenomen van overschrijding budget tijdelijke huisvesting.