Vergadering college van burgemeester en wethouders 14 juni 2022

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 7 juni 2022

 • Adviesnummer: D-22-201172
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Inhuur A.A.M. (Sander) Schaepman

 • Adviesnummer: D-22-202658
 • Ingestemd om de hardheidsclausule van toepassing te verklaren bij het inhuren van dhr. A.A.M. (Sander) Schaepman als interim teamleider Veiligheid.

Verkoop en overdracht recht van erfpacht grond Vissersstraat 74 te Volendam

 • Adviesnummer: D-22-201927
  1. Op grond van de Gemeentewet Artikel 160, lid 1, d, ingestemd met de vervreemding van het recht van erfpacht waarbij de bestaande erfpachtbepalingen worden gecontinueerd.
  2. Op grond van artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet aan het afdelingshoofd Bedrijfsvoering mandaat/volmacht verleend alle daarmee samenhangende rechtshandelingen te verrichten.

Eenmalige tegemoetkoming 2021 aan beheerder MFA Oosthuizen

 • Adviesnummer: D-22-199148
 • Besloten een eenmalige tegemoetkoming van € 20.000,- voor de beheerder MFA Oosthuizen als financiële compensatie voor gederfde exploitatie-inkomsten veroorzaakt door Covid-19 restricties in 2021 toe te kennen.

Jaarverantwoording 2021 handhaving kinderopvang

 • Adviesnummer: D-22-201174
  1. Besloten het Jaarverslag handhaving Kinderopvang 2021 gemeente Edam-Volendam vast te stellen.
  2. Besloten het Jaarverslag handhaving Kinderopvang 2021 gemeente Edam-Volendam en een toelichting op dit verslag via een brief aan de raad ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
  3. Besloten het Jaarverslag handhaving Kinderopvang 2021 via het Internet School Dossier (ISD) te versturen aan de Inspectie van het Onderwijs ten behoeve van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vóór 1 juli 2021.