Vergadering college van burgemeester en wethouders 14 februari 2023

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 7 februari 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-251785
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Vorming organisatie regionale samenwerking

 • Adviesnummer: D-ADV-251667
  1. Ingestemd met het oprichten van een organisatie voor de regionale samenwerking in Zaanstreek-Waterland, via de vorm van een bestuursconvenant, zoals uitgewerkt in onderhavig besluit.
  2. Kennisgenomen dat de nieuwe regionale organisatie opgebouwd zal worden direct na instemming van de zeven colleges en dat het bestuursconvenant parallel wordt afgerond om de afspraken zoals in onderhavig voorstel zijn opgenomen te formaliseren.
  3. Ingestemd met de financiering van de regionale organisatie, zoals uitgewerkt in dit voorstel.
  4. Kennisgenomen dat de gemeenten naar rato van inwonertal bijdragen aan de financiering van de capaciteit van de regionale organisatie.
  5. Ingestemd met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 6. Kennisgenomen dat de burgemeesters de besluiten van de zeven colleges t.a.v. onderhavig voorstel eerst bespreken in het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO). Pas daarna stuurt elke gemeente de raadsinformatiebrief naar hun gemeenteraad wordt daadwerkelijk gestart met de opbouw van de organisatie.

Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Edam-Volendam 2023

 • Adviesnummer: D-ADV - 251885
  1. Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Edam-Volendam 2023 incl. addendum vastgesteld.
  2. Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Edam-Volendam 2020 ingetrokken.

Ontwerpwijzigingsplan Oosteinde 83

 • Adviesnummer: D-ADV-251837
  1. Ingestemd met het ontwerp-wijzigingsplan Oosteinde 83.
  2. Het ontwerpwijzigingsplan vrij te geven voor wettelijk vooroverleg ex art. 3.1.1. Bro.
  3. Na het wettelijk vooroverleg en als daar geen wijzigingen uit volgen, het ontwerp-wijzigingsplan met de relevante stukken te publiceren en gedurende 6 weken ter inzage te leggen zodat belanghebbenden de gelegenheid hebben om zienswijzen in te dienen.
  4. De gemeenteraad een afschrift van de bekendmaking van dit besluit te zenden.

Kwijtschelding van verbeurde dwangsommen ten behoeve van de voormalig eigenaar van het vaartuig De Heen & Weer

 • Adviesnummer: D-ADV-247177
 • De verbeurde dwangsommen kwijtschelden.

Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang; mandaatsbesluit en convenant Beschermd wonen 2022-2027

 • Adviesnummer: D-ADV-203657
  1. Ingestemd met de Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2022-2027 en deze visie ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
  2. Ingestemd met het Convenant samenwerking Beschermd Wonen in de regio Waterland 2023-2027 en wethouder Tuijp te mandateren om deze namens het college te ondertekenen.
  3. Het concept 'Mandaatbesluit Beschermd Wonen Edam-Volendam 2023' vastgesteld en ter instemming toe te zenden aan de gemeente Purmerend.
  4. Tezelfdertijd het huidige Mandaatsbesluit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang van 6 januari 2015, met het kenmerk D-1415842, intrekken ten aanzien van het onderdeel beschermd wonen, en in stand laten ten aanzien van het onderdeel maatschappelijke opvang.

Inspectie Kinderopvang - uitbreiding wettelijke taken

 • Adviesnummer: D-ADV-246495
  1. Het budget Inspectie Kinderopvang 46101000 - 438005 verhogen met een bedrag van € 26.729,- naar € 63.193,- om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen in het kader van de Wet kinderopvang.
  2. De verhoging van het budget meenemen in de Zomernota van de gemeente Edam-Volendam 2023.