Vergadering college van burgemeester en wethouders 14 december

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 7 december 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21169320
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Principeakkoord cao gemeenten 2021-2022

 • Adviesnummer: D-ADV - 21165653
  1. Kennisgenomen van de hoofdlijnen van het principeakkoord cao gemeenten 2021-2022.
  2. Ingestemd met het principeakkoord cao, en dit kenbaar te laten maken aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (via de daarvoor beschikbaar gestelde weblink VNG).
  3. Op basis van het advies accountant een verplichting van € 382.000,- op te nemen in de financiële administratie (jaarrekening 2021) v.w.b. de loonkosten uitwerking loonparagraaf 2021.
  4. Na definitief worden van het cao-akkoord (in januari 2022) binnen de p&c cyclus de personele begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 laten bijstellen a.d.h.v. de loonparagraaf cao 2022 en verwachtingen.

Generatiepact definitief

 • Adviesnummer: D-ADV - 21167519
 • Op grond van het positieve advies van de Ondernemingsraad definitief ingestemd met het definitief en structureel toepassen van het Generatiepact binnen de gemeente Edam-Volendam.

Voorstel tot vaststelling Verordening fysieke leefomgeving

 • Adviesnummer: D-ADV - 21169184
 • De raad voor te stellen:
  1. De Verordening fysieke leefomgeving (VFL) vast te stellen.
  2. De aansluitverordening Riolering Edam-Volendam, de Bouwverordening Edam-Volendam 2019 en de Erfgoedverordening gemeente Edam-Volendam in te trekken.
  3. De Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam gedeeltelijk te wijzigen.

Groenbeheerplan

 • Adviesnummer: D-ADV - 21163662
  1. Ingestemd met het Groenbeheerplan 2021 - 2025.
  2. Ingestemd met de informatiebrief waarmee het college conform afspraak de raad informeert over het voorgestelde groenbeheer.

Aanbesteding voorbereiding baggerprogramma 2021 - 2022

 • Adviesnummer: D-ADV - 21166494
  1. Ingestemd met het verlenen van de opdracht voor de voorbereiding van het baggerprogramma 2021 aan Tijhuis Ingenieurs B.V.
  2. Tevens ingestemd met de voorgestelde procedure voor het afsluiten van een raamcontract voor de ingenieursdiensten voor het jaarlijkse baggerprogramma.

Begroting 2022 en begrotingswijziging 2021 Stichting Werkplus

 • Adviesnummer: D-ADV - 21166687
 • De (gewijzigde) Begroting 2021 en de Begroting 2022 goedgekeurd.

Verzoeken toekenning Ondersteuning Covid-19 voor schade in 2020

 • Adviesnummer: D-ADV - 21167933
  1. Het verzoek van Stichting Evenementen Beets om een eenmalige tegemoetkoming in de exploitatie voor 2020 te weigeren.
  2. Stichting Volendams museum eenmalig met een tegemoetkoming in de gemaakte kosten in vorm van een gift ad € 10.000,- op basis van artikel 160, eerste lid, aanhef en onder d van de Gemeentewet te ondersteunen.

Wijziging dienstverleningsovereenkomst regionaal contractmanagement jeugdhulp

 • Adviesnummer: D-ADV -21168760
  1. De dienstverleningsovereenkomst (DVO) Jeugd aan te passen middels ondertekening van het addendum en daarmee onder andere de overeenkomst te verlengen tot en met 2024.
  2. het getekende addendum (inclusief de aangepaste bijlagen) conform artikel 14, lid 3 van de DVO Jeugd aan de DVO te hechten.
  3. Portefeuillehouder Tuijp machtigen de overeenkomst te ondertekenen.

Uitwerking van de motie CDA d.d. 4 november 2021

 • Adviesnummer: D-ADV -21169615
  1. Voor 2022 ingestemd met de uitwerking van de opdracht uit de motie.
  2. Voor structurele invulling vanaf 2023 is separate besluitvorming nodig in de loop van 2022.