Vergadering college van burgemeester en wethouders 12 april 2022

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 5 april 2022

 • Adviesnummer: D-22-191105
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Vaststellen Verordening op de gemeentelijke adviescommissie fysieke leefomgeving Edam-Volendam

 • Adviesnummer: D-22-181726
  1. Ingestemd met het voorstel om de samenwerking met Mooi Noord-Holland te continueren.
  2. Ingestemd met het voorstel tot het vaststellen van de Verordening gemeentelijke adviescommissie fysieke leefomgeving Edam-Volendam.

Verjaring gemeentegronden achter Warderweg 2 tot en met 12 in Oosthuizen

 • Adviesnummer: D-22-186630
 • Kennisgenomen van verjaring van het eigendom van gemeentegrond achter de woningen Warderweg 2 tot en met 12 in Oosthuizen.

Procedure voorkeursrecht, onteigening, kostenverhaal, financiële bijdrage en nadeelcompensatie in relatie tot de Omgevingswet

 • Adviesnummer: D-22-189376
  1. Ingestemd met het niet verder uitwerken van de procedure voorkeursrecht en onteigeningsrecht voorafgaand aan inwerkingtreding van de Omgevingswet.
  2. Kennisgenomen van de uitwerking m.b.t. procedure kostenverhaal, financiële bijdrage en nadeelcompensatie in relatie tot de Omgevingswet.

Procedureverordening nadeelcompensatie na in inwerkingtreding Omgevingswet

 • Adviesnummer: D-22-108068
 • De procedureverordening nadeelcompensatie vastgesteld conform raadsvoorstel en concept raadsbesluit.

Omgevingsbeleidsplan 2022-2026 Edam-Volendam

 • Adviesnummer: D-22-184168
  1. Ingestemd met het voorliggende concept Omgevingsbeleidsplan 2022-2026.
  2. De inspraakperiode van ketenpartners vastgesteld op 2 weken.
  3. Na de inspraakperiode en bij geen of uitsluitend positieve inspraak, het concept-Omgevingsbeleidsplan ter vaststelling door te sturen aan de gemeenteraad.

Voorstel financiering renovatie kunstgrasvelden voetbalverenigingen RKAV, EVC, Oosthuizen en FC Volendam

 • Adviesnummer: D-22-183106
  1. Ingestemd met het renoveren van de verschillende kunstgrasvelden, realiseren van LED-verlichting en waar nodig hekreparaties uitvoeren.
  2. Het overnemen van veld C van FC Volendam om beschikbaar te stellen aan RKAV.
  3. Bij EVC een kunstgrasveld te realiseren op veld B voor gebruik door FC Volendam.
  4. Ingestemd met een aanvullende investering van € 145.200 (incl. btw) om ook LED-verlichting te realiseren op de velden die pas in de toekomst een renovatie krijgen. Dit is een aanvullend investeringskrediet dat wordt afgelost in vijftien jaar. Voor de uitvoering is het volgende nodig van de Raad: 
   • Middels raadsvoorstel en raadsbesluit vragen wij om het vrijgeven van het krediet van de sportnota (C-post).
   • Akkoord voor het wijzigen van de afschrijvingstermijn van dit krediet van 20 naar 10 jaar.
   • Kennisnemen van het feit dat hierdoor € 850,- ten laste van de begroting komt in 2023 en € 102.750,- voor 2024-2032.
   • Akkoord op een aanvullende investering van € 145.200,- (incl btw) om ook LED-verlichting te realiseren op de velden die pas in de toekomst een renovatie krijgen. Dit is een aanvullend investeringskrediet dat wordt afgelost in vijftien jaar.

Vaststellen tijdelijke subsidieregeling controle Coronatoegangsbewijzen (CTB) 2022

 • Adviesnummer: D-22-188049
  1. Overeenkomstig artikel 3, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam de Subsidieregeling controle coronatoegangsbewijzen Edam-Volendam 2022 vastgesteld.
  2. Het concept aanvraagformulier met de bijhorende rekentools vast te stellen.
  3. Dit besluit bekendmaken op het moment dat het ministerie uitsluitsel op de financiële risico’s heeft gegeven.
  4. De verantwoordelijke wethouder voor financiën en het subsidiebeleid/ de gemeentesecretaris, te machtigen om, indien vereist, marginale tekstuele aanpassingen in de subsidieregeling uit te laten voeren.