Vergadering college van burgemeester en wethouders 1 november 2022

Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergadering 11 oktober 2022

 • Adviesnummer: D-ADV- 2231852
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Actualisatie Handboek Vervanging archiefbescheiden

 • Adviesnummer: D-ADV- 22228418
 • Versie 4.0 van het Handboek Vervanging Archiefbescheiden vastgesteld.

Voorstel af te wijken van het inkoopbeleid m.b.t een aanbesteding voor een ICT-voorziening voor Servicemanagement (ISM)

 • Adviesnummer: D-ADV- 22216025
  1. Ingestemd met het enkelvoudig onderhands gunnen van de aanschaf van een ICT-voorziening voor IV Servicemanagement, met als motivatie de onderstaande onderbouwing.
  2. Er kennis van genomen dat bovenstaande geen gevolgen heeft voor saldo begroting.

Vaststelling Meerjarenbegroting MRA 2021-2024

 • Adviesnummer: D-ADV- 22231704
  1. Ingestemd met de definitieve Meerjarenbegroting MRA 2021-2024.
  2. De definitieve Meerjarenbegroting MRA 2021 – 2021 ter besluitvorming voor de leggen aan de raad.
  3. De ‘Stand van zaken uitvoering MRA Agenda’ ter kennisname aanbieden aan de raad. 4. De raadsinformatiebrief ‘Meerwaarde MRA’ ter kennisname aanbieden aan de raad.

Invulling functie en rol van de contactpersoon en coördinator Wet Open Overheid (WOO)

 • Adviesnummer: D-ADV - 22226560
  1. Ingestemd met het invulling geven van de functie en rol van contactpersoon en coördinator Wet Open Overheid.
  2. Hiervoor het exploitatiebudget Advies en Coördinatie salariskosten (40403044/411000) in 2022 te verhogen met € 10.000 en vanaf 2023 structureel met € 65.000.
  3. Er kennis van genomen dat bovenstaande mutatie per saldo leiden tot een verlaging van het saldo begroting 2022 met € 10.000 en voor navolgende jaren van € 65.000.
  4. Bovenstaande financiële mutaties opnemen in de Winternota 2022.
  5. Deze verhoging te gebruiken om te voorzien in één vacature voor 0,8 fte op schaal 10 voor een WOO-coördinator waarin de uitvoering van de taken van zowel de contactpersoon als de coördinator voor de Wet Open Overheid zijn opgenomen.
  6. Kennisgenomen van het functieprofiel dat is opgesteld.

BHV plan 2022

 • Adviesnummer: D-ADV- 22230595
 • Ingestemd met het BHV-plan.

Verkoop grond bij Nijverheidstraat 31j-31q ten behoeve van een PoP-station van BAM/Delta Fiber

 • Adviesnummer: D-ADV- 22229062
  1. Ingestemd met de vastgestelde locatie voor het PoP-station op het industrieterrein Oosthuizerweg, nabij Nijverheidstraat 31j-31q in Edam.
  2. De grond van circa 12 m² tegen de verkoopprijs van € 200,-- per m² (exclusief btw) verkopen aan Delta Fiber BV en de opbrengsten onderbrengen in de bestemde reserve grondexploitatie.
  3. Besluiten omtrent locaties voor trafostations en PoP-stationslocaties te mandateren aan het Hoofd Bedrijfsvoering omwille van de wendbaarheid in het proces en het college over de besluiten informeren.
  4. Akkoord gaan met standaardverkoopovereenkomst voor deze en toekomstige kleinschalige trafo- en PoP-stations.

Nieuwe woonruimteverdeling 2023

 • Adviesnummer: D-ADV- 22228614
  1. Ingestemd met de definitieve ingangsdatum nieuwe woonruimteverdeling op 16 januari 2023.
  2. Ingestemd met aan te passen raadsinformatiebrief inzake ingangsdatum nieuwe woonruimteverdeling en deze ter kennisname aan te bieden aan de raad.

Oordeel IBT door provincie Noord-Holland op toezicht en handhaving omgevingsrecht 2022

 • Adviesnummer: D-ADV– 22229494
  1. Kennisgenomen van de (wederom) positieve beoordeling van de Provincie Noord-Holland.
  2. De Gemeenteraad informeren door de beoordelingsbrief op te nemen op de lijst van ingekomen stukken bij de raadsvergadering.

Aanvraag vaste ligplaats Halve Maen

 • Adviesnummer: D-ADV - 22214373
 • De Halve Maen verzoeken om de haven van Volendam te verlaten en geen vaste ligplaats toekennen.