Vaststelling bestemmingsplan Noordeinde 61 Volendam

Status: Ter inzage

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend: de raad heeft in zijn vergadering van 16 december 2021 het bestemmingsplan "Noordeinde 61”, bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0385.bpNoordeinde61-VG01, met de ondergrond o_NL.IMRO.0385.bpNoordeinde61-VG01 en de bijbehorende toelichting, regels en bijlagen, vastgesteld.

Plangebied

De projectlocatie ligt aan de oostzijde van de kern Volendam en heeft betrekking op het perceel Noordeinde 61.

Doel

Dit bestemmingsplan herstelt de rechten die bestonden op basis van het bestemmingsplan Oud Volendam uit 1998. De planologische ontwikkelmogelijkheden zijn met het van kracht worden van het bestemmingsplan Oude Kom Volendam 2012 te beperkt geworden. Met dit bestemmingsplan wordt toepassing gegeven aan het genoemde herstel van de planologische rechten ter plaatse van het perceel Noordeinde 61.

Digitaal raadplegen

Het bestemmingsplan, raadsvoorstel en –besluit zijn vanaf 31 december 2021 zes weken digitaal in te zien of te vinden op de site www.ruimtelijkeplannen.nl. In verband met de beperkende maatregelen vanwege de coronacrisis wordt van een papieren versie van het plan afgezien.

Beroep

Een belanghebbende die op het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad van Edam-Volendam naar voren heeft gebracht, kan met ingang van de dag na die van de ter inzage legging, te weten 31 december 2021, gedurende een termijn van zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig zijn zienswijze kenbaar te maken.

Ook kunnen genoemde belanghebbenden digitaal beroep instellen bij de Raad van State en/of een verzoek om voorlopige voorziening vragen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Het instellen van een beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroep kan daarom eveneens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Algemene informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid (0299) 398 398.

Edam-Volendam, 29 december 2021