Vaststelling bestemmingsplan Hoogstraat 4-8 Edam

Status: Ter inzage

Informatie

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de raad in zijn vergadering van 27 mei 2021 het bestemmingsplan "Hoogstraat 4-8 Edam”, bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0385.BPHoogstraatEdam-vg01, met de ondergrond o_NL.IMRO.0385.BPHoogstraatEdam-vg01 en de bijbehorende toelichting, regels en bijlagen, heeft vastgesteld.

Plangebied

De projectlocatie ligt binnen de vesting in het historische centrum van Edam aan de Hoogstraat en Nieuwehaven.

Doel

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van de projectlocatie Hoogstraat en het voormalige brandweerterrein in Edam. Met de brand is een gat in het stadshart van Edam geslagen, om deze plek in het stedelijk weefsel weer in te vullen is een plan ontwikkeld voor het toevoegen van maximaal 14 woningen en 3 winkels. De winkels worden voorzien in de plint aan de Hoogstraat, en 3 appartementen daarboven (waarvan 1 sociaal), evenals 2 woon-werkwoningen. Op de plaats van de huidige brandweerloods, wordt een gebouw met daarin twee woningen gerealiseerd. Zowel het voormalig politiekantoor als het brandweerhuis blijven behouden en worden getransformeerd naar woningen.

Crisis- en herstelwet

Op de voorbereiding en genomen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit houdt in dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie hierna onder het kopje “Beroep”).

Digitaal raadplegen

Het bestemmingsplan, raadsvoorstel en –besluit zijn vanaf 3 juni 2021 zes weken digitaal in te zien of te vinden op de site ruimtelijkeplannen.nl. In verband met de beperkende maatregelen vanwege corona wordt van een papieren versie van het plan afgezien.

Beroep

Een belanghebbende die op het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad van Edam-Volendam naar voren heeft gebracht, kan met ingang van de dag na die van de ter inzagelegging, te weten 3 juni 2021, gedurende een termijn van zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig zijn zienswijze kenbaar te maken. Ook kan door een belanghebbende beroep worden ingesteld tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Ook kunnen genoemde belanghebbenden digitaal beroep instellen bij de Raad van State en/of een verzoek om voorlopige voorziening vragen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Zoals aangegeven is op de vaststelling van het bestemmingsplan afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat in geval van beroep:

  • beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
  • het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;
  • beroepsgronden niet na afloop van de beroepstermijn kunnen worden aangevuld.

Indien beroep wordt ingesteld, dient een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt, te worden meegezonden. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden.

Voorlopige voorziening

Het instellen van een beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroep kan daarom eveneens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Algemene informatie

Heeft u vragen?  Neem dan contact op met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid (0299) 398 398.

Edam-Volendam, 2 juni 2021