Vastgesteld bestemmingsplan Oorgat 3

Status: Ter inzage

Bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken op grond van artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend: de raad heeft op 22 juni 2023 het bestemmingsplan “Oorgat 3”  bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0385.bpOorgat3Edam-vg01 met daarbij horende bestanden vastgesteld.

Ook heeft het college van burgemeester en wethouders de hieraan gerelateerde omgevingsvergunning voor de bouw van de in het bestemmingsplan mogelijk gemaakte woning verleend.

Plangebied

Het plangebied ligt in Edam aan het Oorgat, nabij de sluis, het Markermeer en tegenover het fort Edam en heeft betrekking op het perceel Oorgat 3 te Edam.

Doel

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning hebben betrekking op de omzetting van de bestemming Bedrijf naar Wonen. De bedrijfswoning krijgt daardoor een reguliere woonbestemming. Het bedrijfsgebouw wordt gesloopt, en na sloop wordt een tweede zelfstandige woning gerealiseerd.

Coördinatieregeling

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam hebben op verzoek van de initiatiefnemer besloten de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen; dit in verband met de behoefte om het plan zo voortvarend mogelijk te kunnen uitvoeren. Deze gemeentelijke coördinatieregeling is geregeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

De gemeentelijke coördinatieverordening maakt het mogelijk om de besluiten behorende bij de realisatie van het plan gelijk op te laten lopen met het bestemmingsplan. De procedures worden hiermee gebundeld. Dit zorgt voor een heldere procedure en een snellere realisatiemogelijkheid. Burgemeester en wethouders verzorgen de coördinatie tussen de verleende omgevingsvergunning en het door de raad vastgestelde bestemmingsplan.

Inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning met daarbij horende stukken liggen vanaf vrijdag 30 juni 2023 zes weken ter inzage. U kunt hiervoor een afspraak maken tijdens de openingsuren bij de receptie van het Stadskantoor, W. v.d. Knoopdreef 1, 1132KN in Volendam of via (0299) 398 398. 

Digitaal raadplegen

Het vastgestelde bestemmingsplan met daarbij horende stukken en de omgevingsvergunning zijn hier digitaal in te zien.

Beroep

Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Vanaf 1 juli 2023 kan gedurende een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Raad van State tegen het gecoördineerde besluit door  een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht (door intrekking van een bij dit plan ingediende zienswijze is dit niet van toepassing) en die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen de ontwerp besluiten kenbaar te maken. Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Ook kunnen genoemde belanghebbenden digitaal beroep instellen bij de Raad van State en/of een verzoek om voorlopige voorziening vragen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Indien beroep wordt ingesteld, dient een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt, te worden meegezonden.

Voorlopige voorziening

Het instellen van een beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroep kan daarom eveneens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op het voornoemde adres.

Aan zowel het instellen van beroep als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Indien gedurende de beroepstermijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Algemene informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid (0299) 398 398. 

Edam-Volendam, 23 juni 2023

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam.