Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Algemeen

Heeft u onvoldoende inkomen om van te leven en bent u 55 jaar of ouder. En bent u gestopt met uw werk als zelfstandige of heeft u uw eigen bedrijf verkocht? Dan kunt u een IOAZ-uitkering aanvragen. Voor meer informatie of een aanvraag neemt u telefonisch contact op met het Breed Sociaal Loket.

Aanvragen

Wilt u een inkomensvoorziening voor oudere zelfstandigen aanvragen? Maakt u dan eerst een afspraak met de behandelend consulent via bovenstaande telefoonnummer. De consulent werkt op de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam. 

Hij/zij behandelt en toetst de aanvraag van intake tot en met verstrekking. Tijdens de intake worden (aanvraag)formulieren ingevuld, ondertekend en voorzien van bijlagen weer ingeleverd. De consulenten helpen u verder.

Wat voegt u bij de aanvraag?

 • Identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner.
 • Bewijs burgerservicenummers van u en uw eventuele partner.
 • Bewijzen van inkomen van u en uw eventuele partner en kinderen.
 • Bewijzen van schulden van u en uw eventuele partner en kinderen.
 • Bankafschriften van de lopende rekeningen over de laatste drie maanden van u en uw eventuele partner en kinderen.
 • Bewijzen van uw arbeidsverleden.
 • Eventuele bewijzen van de beëindiging van vorige uitkeringen.
 • Eventueel een echtscheidingsvonnis.
 • De jaarrekeningen van de afgelopen drie jaren.
 • Berekend vermogen (indien bekend).
 • Berekende schuld.
 • Andere gegevens over uw vermogen.

Komt u in aanmerking?

voor een IOAZ uitkering?

Ja, als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven en gestopt bent met uw werk als zelfstandige. Dan komt u in aanmerking.

 • U bent tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U hebt minimaal tien jaar als zelfstandige gewerkt. Of u hebt drie jaar als zelfstandige gewerkt en bent daaraan voorafgaand zeven jaar in loondienst geweest.
 • U hebt 1.225 uur of meer per jaar als zelfstandige gewerkt. Werkte uw partner ook mee in het bedrijf? U moet dan minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt in het bedrijf en uw partner minimaal 525 uur.
 • De winst uit uw bedrijf was de laatste drie jaar, samen met eventuele andere inkomsten, minder dan € 27.493,- bruto gemiddeld per jaar.
 • De gemeente onderzoekt of u met uw bedrijf in de toekomst geen hoger inkomen dan € 30.854,- bruto kunt verdienen. Bij dit inkomen tellen de inkomsten van uw partner ook mee. Dit als hij of zij meewerkt in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten zoals loon of een WW-uitkering tellen niet mee.
 • Uw aanvraag voor een IOAZ-uitkering moet vóór de beëindiging van uw beroep of bedrijf zijn ingediend. De beëindiging moet binnen 1½ jaar na de aanvraag een feit zijn.

Er zijn ook enkele andere situaties waarin u misschien IOAZ kunt krijgen. Neem hiervoor contact op met het Breed Sociaal Loket op (0299) 398 398.

Bent u een gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige? U hebt dan recht op een IOAZ-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent voor minder dan 80% afgekeurd.
 • U ontving op 28 december 2005 al een IOAZ-uitkering.
 • U hebt geen recht op een toeslag volgens de Toeslagenwet, omdat u een partner hebt die na 31 december 1971 is geboren.
 • U hebt geen kind jonger dan twaalf jaar.
 • U bent minimaal een aantal uren in het bedrijf werkzaam geweest. En de inkomsten van het bedrijf zijn niet te hoog (zie de voorwaarden in de eerste opsomming).

Regelmatige controle, keuring en onderzoek

Aan de inkomensvoorziening is een aantal verplichtingen verbonden. Onder andere de plicht tot het verstrekken van inlichtingen en de plicht tot meewerken met de gemeente.

Maandelijks controleren we de rechtmatigheid van de uitkering. Dit doen we aan de hand van een formulier waarop u onder andere uw inkomsten opgeeft. We betalen de uitkering pas, als dit formulier (met bewijsstukken) volledig is ingevuld. En persoonlijk door u op de aangegeven datum is ingeleverd bij het Breed Sociaal Loket.

Wij onderzoeken uw situatie steeds opnieuw (het zogenaamde heronderzoek). Ook bij dit onderzoek verwachten wij dat u ons op tijd en zo volledig mogelijk de juiste informatie geeft.

Is bij deze onderzoeken de gevraagde informatie niet, onvolledig of onjuist gegeven? Dan  kan dit tot een verlaging en in sommige gevallen zelfs tot beëindiging van de voorziening leiden.

Keuring

We keuren personen die ook een WAZ-uitkering ontvangen van tijd tot tijd opnieuw. Blijkt uit deze keuring dat het recht op de WAZ-uitkering vervalt? Dan vervalt ook de IOAZ-inkomensvoorziening.

Beslissing en bezwaar en beroep

Hebben wij uw volledig ingevulde Inlichtingenformulier ontvangen? Dan beslissen burgemeester en wethouders binnen dertien weken na binnenkomst hiervan op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste acht weken worden verlengd als bijvoorbeeld extern advies moet worden opgevraagd. Of wanneer wij een aanvulling van gegevens van u vragen. Wij brengen u schriftelijk op de hoogte van deze verlenging. Als de aanvraag niet compleet is dan kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen.

Bent u het niet eens met een besluit? 

Dan raden wij u aan om eerst met uw consulent te overleggen. Vaak is het zo, dat er met nadere uitleg te begrijpen valt waaròm een bepaald besluit is genomen. Misschien vindt u samen een oplossing. Als dat niet lukt, kunt u in bezwaar gaan. Voor meer informatie klik op: bezwaar maken