Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)

Algemeen

Heeft u onvoldoende inkomen om van te leven en is uw WW-uitkering gestopt? Dan kunt u een uitkering van ons krijgen als u vóór 1 januari 1965 geboren bent en na uw 50ste verjaardag werkloos bent geworden. Dit heet een IOAW-uitkering. Voor een aanvraag of meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het Breed Sociaal Loket.

Aanvragen

Wilt u in aanmerking komen voor een uitkering volgens de IOAW? Dan registreert u zich eerst bij de website: UWV.nl. Daarnaast plaatst u ook uw CV op werk.nl.

U kunt geen IOAW-uitkering aanvragen als u op of na 1 oktober 2006 werkloos bent geworden. En/of u op dat moment 60 jaar of ouder was. U kunt dan misschien een IOW-uitkering aanvragen bij het UWV.nl

Afspraak maken

Na registratie als werkzoekende kunt u telefonisch contact opnemen met een consulent van het Breed Sociaal Loket, team Inkomen. De consulent beoordeelt of een aanvraagformulier naar u kan worden toegezonden. Als wij u een aanvraagformulier toesturen, geven we ook aan welke bijlagen ingeleverd dienen te worden bij de aanvraag. U moet telefonisch contact met ons opnemen om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Op de met de door de consulent afgesproken datum vindt de uitkeringsintake plaats. Bij de uitkeringsintake worden de formulieren ingevuld, ondertekend en voorzien van bijlagen door u ingeleverd. De consulent werkt op de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam. 

Wat voegt u toe bij de aanvraag?

Voeg bij uw aanvraag (kopieën van) de volgende documenten:

 • Identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner.
 • Bewijs burgerservicenummers van u en uw eventuele partner.
 • Bewijzen van uw inkomen (ook van uw eventuele partner).
 • Bewijzen van uw schulden (ook van uw eventuele partner).
 • Bankafschriften van de lopende rekeningen over de laatste drie maanden (ook van uw eventuele partner).
 • Bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract).

Openbaarheid van informatie

De gegevens zijn vertrouwelijk. Wij zijn wel verplicht gegevens te verstrekken aan andere instellingen zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank. En voor vreemdelingen aan de Vreemdelingendienst.

Komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen heeft om van te leven en voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

 • U bent op of na uw 50ste werkloos geworden. U kunt een IOAW-uitkering aanvragen na afloop van uw loongerelateerde WW-uitkering (en eventuele vervolguitkering).
 • U hebt op of na uw 50ste recht gekregen op een uitkering op grond van de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). En u heeft dit recht weer verloren omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent bevonden.

Er zijn ook enkele andere situaties waarin u misschien IOAW kunt krijgen. Neem hiervoor (telefonisch) contact op met het Breed Sociaal Loket (0299) 398 398.

Arbeidsplicht

Krijgt u een IOAW-uitkering? Dan geldt voor u - en uw eventuele partner - de arbeidsplicht. De arbeidsplicht houdt het volgende in:

 • U zoekt werk en aanvaardt een aanbod hiervoor.
 • U maakt gebruik van een door de gemeente aangeboden voorziening die u (weer) aan het werk probeert te krijgen. 
 • U werkt mee aan een onderzoek naar uw arbeidsmogelijkheden.
 • U schrijft zich in bij de website: UWV.nl
 • U doet onbeloonde maatschappelijke werkzaamheden.

Regelmatige controle en onderzoek

Maandelijks controleren we de rechtmatigheid van uw uitkering. Dit doen we aan de hand van een formulier waarop u onder andere uw inkomsten opgeeft. De uitkering wordt pas betaald, als dit formulier (met bewijsstukken) volledig is ingevuld en persoonlijk door u op de aangegeven datum is ingeleverd bij het Breed Sociaal Loket.

Wij onderzoeken uw situatie steeds opnieuw (het zogenaamde heronderzoek). Ook bij dit onderzoek verwachten wij dat u ons op tijd en zo volledig mogelijk de juiste informatie geeft. 

Is bij deze onderzoeken de gevraagde informatie niet, onvolledig of onjuist gegeven? Dan  kan dit tot opschorting van de uitkering en in sommige gevallen zelfs tot beëindiging leiden.

Beslissing en bezwaar en beroep

Hebben wij uw volledig ingevulde Inlichtingenformulier ontvangen? Dan beslissen burgemeester en wethouders binnen acht weken na binnenkomst hiervan over uw aanvraag. Deze termijn kunnen wij éénmaal met ten hoogste dertien weken verlengen als extern advies moet worden opgevraagd. Of met ten hoogste acht weken als wij een aanvulling van gegevens van u vragen. Wij brengen u schriftelijk op de hoogte van deze verlenging. Wij kunnen uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen als deze niet compleet is.

Tijdens de duur van uitkeringsverstrekking beoordelen we steeds opnieuw of begeleiding naar de arbeidsmarkt aan de orde is.

Bent u het niet eens met een besluit? 

Dan raden wij u aan om eerst met uw consulent te overleggen. Vaak is het zo, dat er met nadere uitleg te begrijpen valt waaròm een bepaald besluit is genomen. Misschien vindt u samen een oplossing. Als dat niet lukt, kunt u in bezwaar gaan. Voor meer informatie klik op: bezwaar maken.