Toepassing Belemmeringenwet Privaatrecht

De burgemeester van de gemeente Edam-Volendam brengt ter openbare kennis dat in het Gemeentehuis aan de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam, met ingang van 9 september 2022 tot en met 23 september 2022 ter inzage ligt een verzoek met werkbeschrijving en grondtekeningen van Liander N.V., waarbij aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt verzocht om met toepassing van de Belemmeringenwet Privaatrecht rechthebbenden te verplichten te gedogen dat er 1 middenspanningsverbinding van 20 kV met bijkomende werken wordt aangelegd en in stand gehouden wordt én dat er een lage druk gasleiding en twee laagspanningsverbindingen in stand worden gehouden in particulier eigendom in de gemeente Edam-Volendam.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende percelen, kadastraal bekend: gemeente Beets, sectie B, nummer 118, 126, 136, 139, 448, 449, 450, 452, 476, 477, 788, 798, 799, 842.

Bezwaren tegen het vorenbedoelde werk kunnen worden ingediend op de openbare zitting, die zal worden gehouden op maandag 26 september 2022, van 9:30 uur tot 11:00 uur in Commissiekamer 2 van het Provinciekantoor, Dreef 3 te Haarlem.

Op deze zitting kan ook overleg worden gepleegd met de verzoeker.

Schriftelijke bezwaren tegen het vorenbedoelde werk kunnen ook van te voren worden ingediend bij de Directie Beleid van de provincie Noord-Holland, Sector Grond, t.a.v. mw. mr. M.C. Witte, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem, e-mail: wittem@noord-holland.nl. De rechthebbenden op de kadastrale percelen worden schriftelijk in kennis gesteld. De stukken liggen op werkdagen ter inzage bij de balie van het Gemeentehuis. Gelieve een afspraak te maken via telefoonnummer (0299) 398 398 als u de stukken wilt inzien.

Volendam, 7 september 2022

De burgemeester voornoemd,
L.J. Sievers