Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

De Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) is een bijdrage in uw woonkosten. U kunt de TONK aanvragen als u door de coronacrisis een substantiële inkomensterugval heeft waardoor u uw woonkosten niet meer kunt betalen. Het gaat hierbij om een vergoeding voor daadwerkelijke noodzakelijke woonkosten, niet om een inkomensondersteunende regeling. De tegemoetkoming TONK is een vorm van bijzondere bijstand. Als u de TONK aanvraagt en u heeft een partner, dan vult uw partner het partnerformulier in (zie 'aanvragen').

Lees de volgende informatie goed door! U heeft deze achtergrondinformatie nodig bij het invullen van het aanvraagformulier.

Voor welke periode kunt u TONK aanvragen?

U kunt een tegemoetkoming TONK krijgen in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021 voor maximaal negen maanden. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de tegemoetkoming TONK aan voor de maanden dat u deze echt nodig heeft.

Voorwaarden

TONK

 • U woont in gemeente Edam-Volendam.
 • U bent Nederlander, u voldoet als burger van een land uit de Europese Unie aan de voorwaarden voor bijstand, of u hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent achttien jaar of ouder (op de gewenste ingangsdatum)
 • U bent niet gedetineerd.
 • U bent niet langer dan vier weken in de periode dat u een tegemoetkoming TONK ontvangt in het buitenland.
 • Uw (gezins)inkomen is door de coronacrisis substantieel gedaald en u kunt daardoor de noodzakelijke woonkosten niet meer betalen. Ook andere regelingen bieden hiervoor geen oplossing.
 • U ontvangt geen Woonkostentoeslag van de gemeente.

Aanvragen en wijzigen

TONK

Vult het formulier volledig en naar waarheid in. Heeft u een partner? Dan vult uw partner het partnerformulier in met haar/zijn eigen DigiD. Stuur ook de gevraagde gegevens mee. Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt u zo snel mogelijk bericht over uw aanvraag. U kunt tot en met 30 september 2021 een aanvraag indienen.

Aanvraagformulier TONK

Partnerformulier TONK

Wijzigingsformulier TONK

Lukt het niet om uw aanvraag digitaal in te vullen? Neem dan contact op met onze inkomensconsulenten van het Breed Sociaal Loket. Dat kan op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur via telefoonnummer (0299) 398 398. Zij helpen u dan verder.

Let op:  Vanaf 1 mei geldt een beperkte terugwerkende kracht tot uiterlijk de eerste dag van de aanvraagmaand. 

Tonk als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering? Bijvoorbeeld een toeslag van UWV op uw WW-uitkering. Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling, of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen? Dan kunt u recht hebben op de tegemoetkoming TONK. Als u ondernemer bent en een Tozo-uitkering heeft, kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoogte tegemoetkoming

Tonk

Over de hoogte van de tegemoetkoming en terugbetaling of houden.

De tegemoetkoming TONK bedraagt maximaal € 400,- per huishouden per maand en is afhankelijk van uw situatie. Om de hoogte van de tegemoetkoming TONK te berekenen kijken we naar:

 • De hoogte van uw noodzakelijke woonkosten.
 • Uw huidige inkomen.
 • Welk deel van de noodzakelijke woonkosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht).
 • Uw draagkracht in vermogen.

Terugbetalen of houden?

U mag de tegemoetkoming TONK meestal houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de tegemoetkoming als lening krijgt. Bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de tegemoetkoming TONK dan later terugbetalen. Het kan ook gebeuren dat u achteraf toch een hoger inkomen heeft ontvangen, waardoor de hoogte van de tegemoetkoming TONK aangepast moet worden. Ook dan moet u een deel terugbetalen.

Woonkosten, inkomensterugval, draagkracht

Wat zijn o.a. noodzakelijke woonkosten?

Wat zijn noodzakelijke woonkosten, wat is substantiële inkomensterugval, wat is uw draagkracht, wat zijn beschikbare geldmiddelen.

Wat zijn noodzakelijke woonkosten?

Tot de noodzakelijke woonkosten rekenen we: de kosten van huur (minus huurtoeslag), hypotheekrente, gas, elektriciteit en water. Het gaat hier alleen over de woonkosten van de woning waar u woont en waarvan u de eigenaar of hoofdhuurder bent.

Wat zien we als substantiële inkomensterugval?

Uw inkomen is ten minste 25% gedaald. Om dit te kunnen berekenen vergelijken we uw netto-inkomen over twee ‘peilmaanden’. Is uw inkomen al in 2020 gedaald? Dan vergelijken we uw inkomen van de maand januari 2020 met uw inkomen van de maand januari 2021.

Daalt  uw inkomen in 2021? Dan vergelijken we uw inkomen van de maand waarin dit gebeurt met uw inkomen in de maand ervoor.

Wat ziet de TONK o.a. als inkomen?
 • inkomsten uit arbeid in loondienst;
 • inkomsten uit verhuur, onderverhuur of kostgeverschap;
 • partner- en kinderalimentatie;
 • andere sociale zekerheidsuitkeringen;
 • periodieke lijfrente-uitkeringen;
 • inkomsten uit freelance werkzaamheden,;
 • inkomsten uit zelfstandig bedrijf of beroep;
 • studiefinanciering.

 

Wat is uw draagkracht / welk deel van de noodzakelijke woonkosten kunt u zelf betalen? 

We gaan ervan uit dat u 40% van uw inkomen kunt besteden aan de noodzakelijke woonkosten. Heeft u een (aanvullende) bijstandsuitkering? Dan gaan we ervan uit dat u 40% van de toepasselijke bijstandsnorm kunt besteden aan de noodzakelijke woonkosten. Ook kijken we naar uw ‘draagkracht in vermogen’. Hiermee bedoelen we het bedrag van de direct beschikbare geldmiddelen dat boven de vermogensgrens uitkomt.

 • Voor een alleenstaande is de vermogensgrens € 6.295,-.
 • Voor een alleenstaande ouder of gehuwden/samenwonenden is de vermogensgrens € 12.590,-.

We kijken naar de beschikbare geldmiddelen op de eerste dag van de ingangsmaand waarvoor u een tegemoetkoming TONK aanvraagt.

Dit zijn direct beschikbare geldmiddelen
 • contant geld;
 • geld op betaal- en spaarrekeningen;
 • cryptovaluta zoals bitcoins; en
 • de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties en opties en effecten in depot).

Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen.

Voeg dit bij uw aanvraag

Wat heeft u nodig en wat voegt u bij

Om het formulier voor de tegemoetkoming TONK goed in te kunnen vullen heeft u een aantal gegevens nodig. Het gaat in ieder geval om de volgende gegevens:

 • DigiD.
 • Gegevens over uw inkomen in de peilmaanden januari 2020 en januari 2021. Of latere peilmaanden bij inkomensterugval in 2021.
 • Gegevens over uw noodzakelijke woonkosten (huur en huurtoeslag, hypotheekrente, gas/water/elektra).
 • Gegevens over uw direct beschikbare geldmiddelen.

Als u een partner heeft, moet uw partner dezelfde gegevens bij de hand hebben.

Voeg deze bewijsstukken bij uw aanvraag

Ook moet u voor het aanvragen van een tegemoetkoming TONK een aantal bewijzen (bewijsstukken) meesturen. Deze kunt u gemakkelijk toevoegen als u bij het onderdeel “bewijsstukken/bijlagen” bent aangekomen. Het liefst als PDF-bestand. Een foto of een ander document mag ook. Zorgt u dan wel dat het document duidelijk leesbaar is.

 

De bewijsstukken kunnen per aanvraag verschillen. Zorgt u er in ieder geval voor dat u de volgende documenten (van u en als u een partner heeft ook van uw partner) al klaar heeft staan:

 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bijvoorbeeld paspoort of ID-kaart (géén rijbewijs) of geldig verblijfsdocument.
 • Kopie van de voorzijde van uw bankpas (van de rekening waarop de tegemoetkoming moet worden uitbetaald).
 • Bewijsstukken over uw inkomen. Bijvoorbeeld een loonstrookje, uitkeringsspecificatie  of verlies- en winstrekening (voor ondernemers).
 • Gegevens over uw vermogen. Bijvoorbeeld bankafschriften en/of overzichten van de waarde van uw aandelen, opties, obligaties, andere waardepapieren en/of bitcoins.
 • Bewijsstukken van uw woonkosten. Bijvoorbeeld een kopie van de hypotheekakte en laatste hypotheekoverzicht, een kopie van uw laatste huurnota/huurverhoging en beschikking huurtoeslag, een bankafschrift met de betalingen van gas, elektra en water.
 • Bankafschriften van de laatste drie maanden van al uw bank- en spaarrekeningen.

Heeft u alle vragen ingevuld en bewijsstukken toegevoegd? Dan kunt u de aanvraag verzenden. U krijgt dan van ons een bevestigingsmail via het e-mailadres dat u heeft ingevuld. Ontvangt u van ons een brief? Bewaar deze dan goed. Hierop staat het kenmerk van uw aanvraag. Als u vragen heeft over uw aanvraag dan kunnen wij u sneller helpen als u dit kenmerk bij de hand heeft.

Heeft u een partner?

Vul dan het partnerformulier hierboven in. U heeft een partner als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
 • samen een huishouden heeft;
 • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
 • samen een kind heeft;
 • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
 • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.