Ter inzagelegging ontwerp begroting 2024 Omgevingsdienst IJmond

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maakt het volgende bekend:

Ontwerp begroting 2024 Omgevingsdienst IJmond

De Omgevingsdienst IJmond voert voor de gemeente Edam-Volendam diverse Wabo gerelateerde taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uit.

Conform artikel 35 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerp begroting van de Omgevingsdienst IJmond voor het komende jaar (2024), voordat deze wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de OD IJmond, ter inzage gelegd.

Inzage

De ontwerp begroting ligt ter inzage van 15 mei t/m 26 juni. Voor inzage van de stukken kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met de sectie Bouwen & Milieu via (0299)398 398 of mail naar info@edam-volendam.nl.

Volendam, mei 2023