Proclaimer en privacyverklaring

Informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, onze Privacyverklaring en Proclaimer. Wilt u uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen? Dat kan met het formulier hieronder.

Verzoek over de verwerking van persoonsgegevens

Aanvragen met DigiD

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

(AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming)

U kunt verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens bij ons indienen via bovenstaand formulier.

Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over:

 • inzage in uw persoonsgegevens
 • correctie van uw persoonsgegevens
 • verwijdering van uw persoonsgegevens
 • het intrekken van toestemming die u eerder hebt gegeven

Onze privacy functionaris neemt uw aanvraag in behandeling en houdt u op de hoogte van de voortgang van uw aanvraag. Het uiteindelijke besluit en een reactie op uw verzoek ontvangt u schriftelijk van ons. 

Wij vragen u om in te loggen met DigiD. Zo kunnen we vaststellen dat de juiste persoon het verzoek indient.

Hoe lang bewaren we gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen bewaren wij uw gegevens langer. Dit op grond van de Archiefwet.

Delen met anderen

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Kinderen

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit om te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit is vastgelegd in de oplegnotitie misbruik gegevens tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@Edam-Volendam.nl .

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Edam-Volendam kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van de gemeente Edam-Volendam, info@Edam-Volendam.nl  of Functionaris Gegevensbescherming FG@pmpartners.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Privacyverklaring

U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Dat is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van ons, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of telefonisch. Denk aan:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Waarom is dat nodig?

Wij hebben persoonsgegevens van u bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van een nieuwsbrief.
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om iets bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Een foto van een persoon is bijvoorbeeld ook een bijzonder persoonsgegeven.

Wij brengen de registraties waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart in het Register van Verwerkingen Edam-Volendam. In dit register (waar nog aan wordt gewerkt) beschrijven wij welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Proclaimer

Wij besteden veel zorg aan het controleren van de informatie op deze website. Toch kan het zijn dat de informatie verouderd of incorrect is. Aan de informatie op edam-volendam.nl  kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie op internetpagina’s van derden waarnaar op deze site wordt verwezen. Ook nemen wij geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie op deze website.

De wettelijk verplichte mededelingen (zoals verleende vergunningen) plaatsen we wekelijks in de huis-aan-huisbladen. 

Kwaliteitshandvest

Wij willen u een eersteklas dienstverlening bieden. Daarom is er een 'kwaliteitshandvest´ vastgesteld. In het Kwaliteitshandvest staat vooraf aangegeven binnen welke tijd en met welke kwaliteit een dienst kan worden aangeboden. Het gaat er daarbij bijvoorbeeld om hoe snel wij de telefoon opnemen als u ons belt. En binnen hoeveel weken u een beslissing op een aangevraagde vergunning kunt verwachten. U als “klant van de gemeente” mag ons daaraan houden en kunt ons er op aanspreken als hier niet aan wordt voldaan. Momenteel werken we aan een nieuw kwaliteitshandvest. Zodra deze is vastgesteld publiceren we deze.

Afhandeling van e-mailvragen

E-mailvragen gebruiken wij niet voor het aangaan van verplichtingen. De teksten in e-mailberichten zijn slechts informatief bedoeld. Ontvangers en derden kunnen hieraan dan ook geen rechten ontlenen ten opzichte van het bestuur of van de ambtelijke organisatie van de gemeente Edam-Volendam.

Gemeentelijke regelgeving, besluiten en beslissingen

Op deze website vindt u informatie over gemeentelijke regelgeving en andere besluiten. Wij wijzen u erop dat de publicatie van teksten op de website Edam-Volendam.nl geen bekendmaking is in de zin van de Gemeentewet en de Algemene Wet Bestuursrecht. Aan deze teksten kunt u geen rechten ontlenen. Voor de officiële bekendmaking van de verordeningen verwijzen wij u naar: zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/gemeenteblad.