Sociaal Domein

Dit item is verlopen op 18-10-2017.

De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn (voor mensen die nog zelfstandig thuis wonen), de jeugdzorg, de dagbesteding en begeleiding van mensen met een beperking en voor de re-integratie en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De overgang van taken betekent een omslag. Een omslag die nodig is, omdat inwoners sterker worden als ze de regie hebben over hun eigen leven. De komende jaren moet uitgevonden worden wat de omslag zal inhouden en betekenen voor inwoners en overheid. De inzet is hierbij dat iedereen, naar vermogen, moet kunnen meedoen én bijdragen aan de maatschappij. Het geheel van alle organisaties, diensten en voorzieningen samen die mensen ondersteunen noemen we het sociaal of maatschappelijk domein.

Awbz / Wmo (aanvragen)

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is per 1 januari 2015 ingrijpend veranderd. De WLZ (v/h AWBZ) betaalt alleen nog de zwaarste, langdurige zorg. Lichtere zorg gaat naar gemeenten of naar de zorgverzekering. Deze zorg valt onder de nieuwe Wet Wmo.
Klik hier voor meer informatie en het aanvragen van de Wmo-voorzieningen.

Jeugdzorg

Per 1 januari 2015 is er een nieuwe Jeugdwet. De gemeente is verantwoordelijk voor de hulp, zorg, begeleiding en ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Samen met jeugdhulporganisaties- en instellingen zetten we ons in om de hulp en begeleiding beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van het gezin.

Werk en Inkomen (Participatiewet)

Per 1 januari 2015 is er één regeling voor alle mensen die kunnen werken maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Deze regeling heet de Participatiewet. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Het gaat om de regelingen Wsw, Wajong en Wwb. Deze zijn samengevoegd in de Participatiewet. De gemeente wil graag dat iedereen meedoet en kán meedoen in de samenleving. Centraal staat wat mensen nog wél kunnen, meedoen naar vermogen. Vanuit die gedachte helpen we mensen bij het vinden van werk. Als dit niet mogelijk is dan kijken we naar alternatieven om toch mee te kunnen (blijven) doen in de samenleving.

Wilt u meer informatie over bovenstaande zaken? Neem dan contact op met het Breed Sociaal Loket van de gemeente.

Gemeentelijke regelgeving Sociaal Domein

Klik hier voor de rapporten en beleidsregels inzake het Sociaal Domein Edam-Volendam.
Voor de verordeningen verwijzen wij u naar Overheid.nl/verordeningen Edam-Volendam. Hierin kunt u op onderwerp zoeken.