Unieke aanpak

Het Actieprogramma Integrale Veiligheid dient een breed gedragen actieprogramma te zijn dat tot stand zich baseert op onderlinge verbondenheid, veerkracht en vertrouwen. Een actieprogramma dat tot stand is gekomen voor en door de inwoners van onze wijken, buurten en dorpen. Wij willen ons hierbij focussen op het gemeenschappelijk verhaal van de wijk en de gedeelde toekomstbeelden, dit met het doel de leefbaarheid en veiligheid te vergroten. Om recht te doen aan de verschillende unieke kenmerken van onze wijken, buurten en dorpen hebben wij de gemeente opgedeeld in een zevental gebieden.

Via verkenners mobiliseren we de wijk

Inwoners die betrokken zijn bij hun buurt of wijk zijn door ons gevraagd om als  ‘verkenner’ aan de slag te gaan en zich zo in te zetten voor de leefbaarheid en veiligheid in hun eigen woon- en werkomgeving. Deze ‘verkenners’ vervullen een centrale rol binnen het actieprogramma.

Dit doen zij door alleen door zelf na te denken over de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk, maar ook door  hierover met 10 mensen uit hun eigen (lokale) netwerk in gesprek te gaan. Dit op basis van een ‘ophaalformat’ met vragen over het verhaal van de wijk, de leefbaarheid, veiligheid en toekomstbeelden. Zie de afbeelding van het ophaalformat voor een gecomprimeerde versie.

Daarnaast vragen de verkenners deze buurtbewoners om zelf ook weer in gesprek te gaan met mensen over leefbaarheid en veiligheid. En om die mensen weer te vragen hetzelfde te doen. Zo proberen we zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren en activeren om aan het actieprogramma deel te nemen. Die gesprekken worden bijgehouden op het ophaalformat. Zo verliezen we geen waardevolle informatie.

Op gebiedsavonden maken we het verhaal van de wijk

Voor elk van de zeven gebieden organiseren we een 'gebiedsavond'. Tijdens deze bijeenkomst worden de verkenners en hun netwerk uitgenodigd om alle input die is opgehaald met elkaar te delen. Deze input wordt visueel in beeld gebracht door striptekenaars. De essentie van wat is besproken op zo'n avond wordt op deze manier helder gemaakt. De aanwezige inwoners zijn tot nu toe erg enthousiast over deze manier van verwerken van de input.