Ontheffingen inrijverbod zwaar verkeer

Het college kan op grond van artikel 87 RVV ontheffing verlenen voor de opgelegde beperkingen.

Aanvragen van een inrij-ontheffing, DigiD

Aanvragen van een inrij-ontheffing, afdrukformulier

Als de ontheffing aan u wordt verstrekt dan bedragen de kosten voor 1 dag € 8,55 en voor meerdere aansluitende dagen in totaal € 20,00. Het bedrag wordt na verlening van de ontheffing gefactureerd.

Voordelen DigiD formulier

  • u hoeft uw naw-gegevens niet meer in te vullen, dit wordt automatisch gedaan;
  • het formulier komt meteen binnen bij de gemeente, terwijl u een afdrukformulier nog zelf moet afdrukken en verzenden naar de gemeente.

Bij verkeersbesluit van 26-11-2012 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om beperkingen voor grotere voertuigen in te stellen. Met dit besluit wordt vanaf 1 januari 2013 de toegang voor groot en zwaar verkeer tot het centrum van Edam beperkt.

Vanwege de mogelijke noodzaak tot toegang tot het centrum met groter/zwaarder materieel is een afwegingskader voor het verlenen van dergelijke ontheffingen nodig. Op grond van artikel 4.81 van de Algemene Wet Bestuursrecht heeft het college de bevoegdheid deze beleidsregel vast te stellen. De beleidsregel heeft als doel om de beleidsvrijheid van het college in te vullen en zo een eenduidige werkwijze in de ontheffingverlening te kunnen hanteren.

Een ontheffing van een algemeen verkeersbesluit is een besluit dat is gericht op rechtsgevolg (ontheffing van verbod) en specifiek gericht op een persoon/belanghebbende. Voor bezwaar en beroep tegen het al dan niet verlenen van een ontheffing geldt de gewone Awb procedure.

Motivatie inrijbeperking

Het groot en/of zwaar verkeer in de oude centra veroorzaakt veel overlast. Zo veroorzaakt zwaar verkeer veel trillingen die schade kunnen veroorzaken aan de historische (monumentale) panden in het centrum. De langere voertuigen lopen regelmatig vast en zorgen voor verkeersopstoppingen. Dit leidt, mede door manoeuvres van overige weggebruikers, tot een afname van de verkeersveiligheid. Hiernaast kan zwaar/groot verkeer schade aanrichten aan de inrichting van wegen en de openbare ruimte en historische gevels in de binnenstad.

Samenvattend leidt de aanwezigheid van zware en/of grote voertuigen tot een afname van de leefbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming in de historische centra.

Beperkingen alleen voor categorie 1 en 2

Vrachtverkeer kan in de volgende categorieën worden ingedeeld:

afbeelding zwaar verkeer

Besloten is om de toegang tot de centra te beperken tot categorie 1 (bestelwagens) en 2 (lichte vrachtwagens). De beperkingen gelden in de eerste fase voor het gehele gebied binnen de vesting Edam. De beperkingen zijn:

  • - Tonnagebeperking: max. 7,5 ton totaalgewicht
  • - Lengtebeperking: max. 8 meter


Uitzonderingen beperkingen

De beperkingen gelden voor al het verkeer. Uitzonderingen zijn geschakelde personenauto´s met bijvoorbeeld een caravan of aanhangwagen. Geschakelde personenauto´s zijn niet de oorzaak van de ondervonden problematiek en er is dan ook geen noodzaak om deze de toegang tot het centrum van Edam te weigeren. Hiervoor zal een algemene uitzondering ingesteld worden.

Afwegingskader ontheffingverlening

Het afwegingskader voor ontheffingverlening voor de voertuigbeperkingen