Mijn buren hebben een omgevingsvergunning gekregen, kan ik bezwaar maken tegen deze bouwplannen?

Antwoord:

Een aanvraag omgevingsvergunning wordt als ingekomen aanvraag gepubliceerd op onze website. U kunt de aanvraag komen inzien bij de gemeente. Indien blijkt dat u bezwaar heeft tegen de bouwplannen dan kunt u dit vooraf aan uw buren laten weten. Misschien komt u er samen uit.

Als uw de buren een omgevingsvergunning hebben gekregen voor hun bouwplannen, dan kunt u een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van Burgemeester en wethouders.

Uw bezwaar moet worden ingediend binnen 6 weken na bekendmaking van de omgevingsvergunning aan de aanvrager. Deze datum staat vermeld in de publicatie.

Iedere verleende omgevingsvergunning wordt bekend gemaakt door publicatie op de gemeentelijke website.

Bij een omgevingsvergunning die wordt verleend na een uitgebreide voorbereidingsprocedure wordt de omgevingsvergunning eerst in ontwerp ter inzage gelegd. Tegen deze ontwerp-vergunning kunt u een zienswijze indienen. De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt 6 weken nadat het ontwerp-besluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijze zal worden meegewogen bij het uiteindelijk verlenen van de omgevingsvergunning. Indien u tijdens de procedure geen zienswijze heeft ingediend dan kunt u na het definitief verlenen van de vergunning geen beroep meer instellen, tenzij het redelijkerwijs niet aan u kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend.

Mocht de verleende vergunning reeds onherroepelijk zijn of mocht er sprake zijn van een vergunningsvrij bouwwerk, dan gelden de regels van het burenrecht. Als een bouwwerk onrechtmatig is dan kunt u uw buren verzoeken om schadevergoeding. Wanneer u er met de buren niet uitkomt, dan kunt u het geschil voorleggen aan de civiele rechter.

De gemeente speelt geen rol in privaatrechtelijke kwesties.

Laatst gewijzigd

15-03-2021

Gerelateerde producten

Stuur door
Stuur door
FAQ / Lokale vragen / Bouwen en verbouwen / Mijn buren hebben een omgevingsvergunning gekregen, kan ik bezwaar maken tegen deze bouwplannen?