Verzoek tot verantwoording subsidie indienen

Na afloop van de activiteiten is de subsidieontvanger in het algemeen verplicht om een verzoek tot vaststelling van de subsidie in te dienen. U moet in ieder geval subsidies van meer dan € 5.000,- verantwoorden. U moet hiervoor een zogenaamde aanvraag tot vaststelling (verantwoording) indienen:

DigiD formulier verantwoording subsidie

Verzoeken via e-mail worden NIET als officieel verzoek beschouwd. Voor jaarsubsidie moet de verantwoording uiterlijk 1 juni na afloop van het betrokken jaar worden ingediend. Voor incidentele subsidies moet dit uiterlijk 8 weken nadat de laatste activiteit heeft plaatsgevonden. Er zijn echter uitzonderingen. Afhankelijk van de bepalingen opgenomen in de per beleidsveld verschillende subsidieregelingen, kunnen bepaalde subsidies ambtshalve (officieel) worden vastgesteld. In die gevallen hoeft u geen verzoek tot verantwoording in te dienen.

Waarop is uw subsidie gebaseerd?

De subsidie die wij aan u hebben verstrekt is gebaseerd op de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam of op een van de nadere regels. In deze documenten vindt u de termijnen en de stukken die u moet meesturen voor uw verantwoording. Hoe en of u de subsidie moet verantwoorden staat ook in de brief (beschikking) die u van ons hebt ontvangen. Het is mogelijk dat er voor uw verantwoording andere voorwaarden gelden.

Voor vragen met betrekking tot de gereed melding van een werkzaamheid met betrekking tot monumenten kunt u contact opnemen met mevrouw A. Hoekstra op (0299) 398398 of per email: a.hoekstra@edam-volendam.nl.

Een jaarsubsidie dient u uiterlijk 1 juni van het volgende jaar in waarop uw subsidie betrekking heeft te verantwoorden.

Een incidentele subsidie moet u meestal uiterlijk 13 weken na afloop van de activiteit verantwoorden mits de subsidie niet al van ambtshalve is vastgesteld.

Subsidieregeling

Of en wanneer u een verzoek tot verantwoording moet indienen vindt u via de Subsidieregeling. Een vaststellingsverzoek ook via het formulier dient altijd te zijn voorzien van aanvullende informatie. De informatie kan verschillen per beleidsterrein.

LET OP! De gemeente behoudt zich voor steekproefsgewijs te onderzoeken in hoeverre de activiteiten heeft plaatsgevonden.