Verzoek tot verantwoording subsidie indienen

Na afloop van de activiteiten is de subsidieontvanger in het algemeen verplicht om een verzoek tot vaststelling van de subsidie in te dienen. Voor het indienen van een dergelijk verzoek kunt u gebruik maken van

DigiD formulier verantwoording subsidie

Het voordeel van dit formulier is dat al uw NAW-gegevens automatisch worden ingevuld en het formulier meteen binnenkomt bij de gemeente, terwijl u een afdrukformulier nog zelf moet afdrukken en verzenden naar de gemeente.

Het afdrukformulier verantwoording subsidie

De aanvraag moet in het vervolg via dit formulier bij de gemeente worden ingediend. Dit kan door inlevering aan de balie van het Stadskantoor aan de Burgemeester van der Knoopdreef 1 in Volendam of per post:

Gemeente Edam-Volendam
Postbus 180
1130 AB Volendam

Verzoeken via e-mail worden NIET als officieel verzoek beschouwd. Voor jaarsubsidie moet de verantwoording uiterlijk 1 juni na afloop van het betrokken jaar worden ingediend. Voor incidentele subsidies moet dit uiterlijk 8 weken nadat de laatste activiteit heeft plaatsgevonden. Er zijn echter uitzonderingen. Afhankelijk van de bepalingen opgenomen in de per beleidsveld verschillende subsidieregelingen, kunnen bepaalde subsidies ambtshalve (officieel) worden vastgesteld. In die gevallen hoeft u geen verzoek tot verantwoording in te dienen.

Of en wanneer u een verzoek tot verantwoording moet indienen vindt u via de Subsidieregeling. Een vaststellingsverzoek ook via het formulier dient altijd te zijn voorzien van aanvullende informatie. De informatie kan verschillen per beleidsterrein. Lees daarom de bijbehorende subsidieregeling.

LET OP! De gemeente behoudt zich voor steekproefsgewijs te onderzoeken in hoeverre de activiteiten heeft plaatsgevonden.