Reinigingsrechten bedrijven

In de verordening zijn onder andere de tarieven te vinden voor het laten ophalen of zelf aanbieden van bedrijfsafval.

De verordening Reinigingsrechten Edam-Volendam 2020

Voor de toepassing van de verordening wordt verstaan onder:

  • a. normaal bedrijfsafval: afvalstoffen afkomstig van bedrijven en instellingen waarvan het gemiddelde gewicht minder dan 175 kilogram per m³ bedrijfsafval bedraagt.
  • b. zwaar bedrijfsafval: afvalstoffen afkomstig van bedrijven en instellingen waarvan het gemiddelde gewicht meer dan 175 kilogram per m³ bedrijfsafval bedraagt (geperst of gemalen afval).

Op grond van de verordening worden de reinigingsrechten geheven voor door de gemeente verstrekte diensten met betrekking tot het verwijderen van bedrijfsafval en het aanbieden van bedrijfsafval op daartoe door de gemeente ter beschikking gestelde plaatsen (Vuil- en visinzamelstation). De rechten worden geheven van degene op wiens verzoek dan wel ten behoeve van wie de diensten worden verricht of van degene die bedrijfsafval aanbiedt.