WOZ-waarde

 • Wat is het?

  Woz waardeDe gemeente taxeert de waarde van uw woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond. Deze waarde geldt als basis voor de bepaling van de verschuldigde onroerende- zaakbelasting, de heffingen van rijk en waterschap en het eigenwoningforfait. Indien u het niet eens bent met de getaxeerde waarde, dan kunt u bij de gemeente hiertegen in bezwaar gaan.  WOZ-loket      log in met uw DigiD in en u heeft toegang tot uw eigen gegevens. U kunt hier ook een taxatieverslag downloaden.

  Loket WOZ-waarden openbaarheid woningen

  geeft u toegang tot de WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2015 van woningen in de gemeente Edam-Volendam.

  Meer informatie WOZ-loket en het loket WOZ-waarden openbaarheid woningen

  Informatie hierover is te vinden onder het kopje 'Verwijzingen/meer informatie'.

  WOZ-waarde huurwoningen Wooncompagnie en Woningbouwvereniging de Vooruitgang

  Informatie hierover is te vinden onder het kopje 'Verwijzingen/meer informatie'.

 • Wat moet ik doen?

  1. Op het aanslagbiljet van de onroerende-zaakbelasting staat de getaxeerde waarde van uw pand vermeld. Dit biljet ontvangt u jaarlijks.
  2. Na ontvangst van dit biljet kunt u via het woz-loket een taxatieverslag inzien en downloaden. Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald.
  3. Het is belangrijk dat u goed controleert of de waarde correct is vastgesteld. Immers, de waarde wordt voor verschillende belastingen gebruikt, zoals aanslagen OZB, de waterschapsheffingen en, voorzover van toepassing, het eigenwoningforfait en forensenbelasting.
  4. Indien u de vastgestelde waarde te hoog vindt, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen.
 • Hoe werkt het?

  1. De gemeente bepaalt de waarde van een onroerende zaak (WOZ-waarde). De waarde wordt jaarlijks opnieuw getaxeerd.
  2. De WOZ-waarde die de gemeente vaststelt, is de waarde die de woning of andere onroerende zaak had op 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
 • Hoe lang duurt het?

  Wat houdt de WOZ-waarde in?

  De WOZ-waarde van de woning is de waarde die de woning zou hebben als deze op die datum verkocht zou zijn. Vanzelfsprekend worden niet alle woningen op de waardepeildatum verkocht. Hoe kan een gemeente dan toch de waarde van alle woningen bepalen?

  Bepaling WOZ-waarde

  1. De meeste gemeenten huren voor de waardebepaling een taxatiebureau in. Sommige gemeenten voeren de taxaties zelf uit.
  2. Eerst volgt een inventarisatie van de woningen. Hierbij wordt bepaald wat de grondoppervlakte is van het perceel, wat de inhoud van de woning is en of er nog andere bouwsels zoals een garage of een schuur zijn.
  3. Omdat het niet mogelijk is om alle woningen afzonderlijk te taxeren, worden de woningen in groepen ingedeeld. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Dit hoeven geen identieke woningen te zijn maar het zijn woningen die qua ligging, bouw, onderhoudstoestand en dergelijke op elkaar lijken.
  4. Vervolgens wordt één of een aantal woningen in zo'n groep getaxeerd. De getaxeerde woning(en) wordt een referentiewoning genoemd. Deze woning is het vergelijkingsobject voor de andere woningen in de groep.
 • Wat heb ik nodig?

  Voor de waardebepaling zelf hoeft u niets te doen of mee te nemen. Indien u het niet eens bent met de uitkomst kunt u bezwaar maken. In dat geval dient u het volgende mee te nemen:

  Een verklaring met daarin:

  1. Uw naam en adres.
  2. Adres van het betreffende pand.
  3. De reden van uw bezwaar.
  4. Het nummer van de aanslag waartegen u bezwaar maakt.
 • Verwijzingen/meer informatie

  WOZ-waarde huurwoningen Wooncompagnie

  Met ingang van 2016 wordt ook aan huurders van woningen de WOZ-waarde op het aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen bekendgemaakt. Dat is omdat door een wijziging van het woningwaarderingsstelsel (WWS) huurders een belang kunnen hebben bij de WOZ-waarde. Dit zal naar verwachting slechts voor een (zeer) klein gedeelte van de huurders gelden. Indien u als huurder van een woning van de Wooncompagnie een WOZ-beschikking 2016 heeft ontvangen kunt u daar, als u daar belang bij heeft, bezwaar tegen maken. De Wooncompagnie heeft ons echter verzocht te vermelden dat zij de door de gemeenten vastgestelde WOZ-waardes jaarlijks laat toetsen door een beëdigd makelaar. Indien nodig zal de Wooncompagnie bezwaar tegen de WOZ-waarde aantekenen. De huurdersorganisatie is hierover geïnformeerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Wooncompagnie.

  WOZ-waarde huurwoningen Woningbouwvereniging de Vooruitgang

  Met ingang van 2016 wordt ook aan huurders van woningen de WOZ-waarde op het aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen bekendgemaakt. Dat is omdat door een wijziging van het woningwaarderingsstelsel (WWS) huurders een belang kunnen hebben bij de WOZ-waarde. Dit zal naar verwachting slechts voor een (zeer) klein gedeelte van de huurders gelden. Indien u als huurder van een woning van De Vooruitgang een WOZ-beschikking 2016 heeft ontvangen kunt u daar, als u daar belang bij heeft, bezwaar tegen maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De Vooruitgang.

  Meer informatie WOZ-loketten

  Via het WOZ-loket kunt u een onderbouwing zien van de door u ontvangen aanslag-/beschikking. U kunt de gegevens die wij van uw woning hebben geregistreerd raadplegen. U krijgt informatie over grootte, oppervlakte, dakkapellen, schuurtjes en andere bijgebouwen plus het taxatieverslag.

  Om uw privacy te waarborgen moet u inloggen met uw DigiD, zodat alleen voor u, als belanghebbende, het taxatieverslag beschikbaar is. Iedere belanghebbende (degene op wiens naam de aanslag is gesteld) kan dus zijn of haar taxatieverslag inzien en uitprinten.

  Voormalig gemeente Zeevang

  Inwoners van de dorpskernen van de voormalig gemeente Zeevang kunnen voor de taxatiegegevens tot en met het jaar 2015 tot 1 juni 2016 gebruik maken van het WOZ-portaal. Na 1 juni 2016 kunnen deze taxatiegegevens uitsluitend telefonisch, schriftelijk of per e-mail bij de gemeente worden opgevraagd.

  Meer informatie loket WOZ-waarden openbaarheid woningen

  Vanaf 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar. Voor deze openbaarheid geldt vanaf dat moment het volgende artikel uit de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) : 

  Artikel 40a, onderdeel 1 : Eenieder kan op verzoek het waardegegeven van een bepaalde onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dient, inzien of verstrekt krijgen bij het loket voor openbare WOZ-waarden.

 • Formulieren

  Voordelen DigiD formulier

  • u hoeft uw naw-gegevens niet meer in te vullen, dit wordt automatisch gedaan;
  • het formulier komt meteen binnen bij de gemeente, terwijl u een afdrukformulier nog zelf moet afdrukken en verzenden naar de gemeente.
 • Veel gestelde vragen