Proclaimer, Privacyverklaring en AVG

Privacyverklaring

U heeft er recht op dat de gemeente Edam-Volendam zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of telefonisch.

Denk aan:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres


Waarom is dat nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van een nieuwsbrief;
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om iets bij u af te leveren;
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.


In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.
Een foto van een persoon is bijvoorbeeld ook een bijzonder persoonsgegeven.

Gemeente Edam-Volendam gaat de registraties waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart brengen in het Register van Verwerkingen Edam-Volendam. In dit register (waar nog aan wordt gewerkt) wordt beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bij ons indienen via het formulier:

Verzoek over de verwerking van persoonsgegevens, DigiD

Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over:

 • inzage in uw persoonsgegevens
 • correctie van uw persoonsgegevens
 • verwijdering van uw persoonsgegevens
 • het intrekken van toestemming die u eerder hebt gegeven

Onze privacy functionaris neemt uw aanvraag in behandeling en houdt u op de hoogte van de voortgang van uw aanvraag. Het uiteindelijke besluit en een reactie op uw verzoek ontvangt u schriftelijk van ons. 

Wij vragen u om in te loggen met DigiD. Zo kunnen we vaststellen dat de juiste persoon het verzoek indient.

Hoe lang bewaren we gegevens?

Gemeente Edam-Volendam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met anderen

Gemeente Edam-Volendam zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Edam-Volendam blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Kinderen

De gemeente heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Beveiliging

Gemeente Edam-Volendam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit is vastgelegd in de oplegnotitie misbruik gegevens tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@Edam-Volendam.nl .

Meer informatie

Voor meer informatie wordt verwezen naar het privacy kaderbeleid. Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Edam-Volendam kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van de gemeente Edam-Volendam, info@Edam-Volendam.nl  of Functionaris Gegevensbescherming FG@pmpartners.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Proclaimer

De gemeente Edam-Volendam besteedt veel zorg aan het controleren van de informatie op deze website. Toch kan het zijn dat de informatie verouderd of incorrect is. Aan de informatie op www.edam-volendam.nl  kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De gemeente is niet verantwoordelijk voor informatie op internetpagina’s van derden waarnaar op deze site wordt verwezen. Ook neemt de gemeente geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie op deze website.

De wettelijk verplichte mededelingen (zoals verleende vergunningen) worden wekelijks geplaatst in de huis-aan-huisbladen. 

Kwaliteitshandvest

De gemeente Edam-Volendam wil u een eersteklas dienstverlening bieden. Daarom is er een ´kwaliteitshandvest´ vastgesteld.
In het Kwaliteitshandvest wordt vooraf aangegeven binnen welke tijd en met welke kwaliteit een dienst kan worden aangeboden. Het gaat er daarbij bijvoorbeeld om hoe snel de telefoon wordt opgenomen als u ons belt en binnen hoeveel weken u een beslissing op een aangevraagde vergunning kunt verwachten. U als “klant van de gemeente” mag ons daaraan houden en kunt ons er op aanspreken als hier niet aan wordt voldaan.
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw kwaliteitshandvest. Zodra deze is vastgesteld wordt dit gepubliceerd.

Afhandeling van e-mailvragen

E-mailvragen worden door de gemeente Edam-Volendam niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. De teksten in e-mailberichten zijn slechts informatief bedoeld. Ontvangers en derden kunnen hieraan dan ook geen rechten ontlenen ten opzichte van het bestuur of van de ambtelijke organisatie van de gemeente Edam-Volendam.

Gemeentelijke regelgeving, besluiten en beslissingen

Op deze website vindt u informatie over gemeentelijke regelgeving en andere besluiten. De gemeente Edam-Volendam wijst u erop dat de publicatie van teksten op de website Edam-Volendam.nl geen bekendmaking is in de zin van de Gemeentewet en de Algemene Wet Bestuursrecht. Aan deze teksten kunt u geen rechten ontlenen. Voor de officiële bekendmaking van de verordeningen wordt verwezen naar: zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/gemeenteblad.