Projecten in 2019 en 2020 m.b.t. het verkeersplan

Aanpak fietsknelpunten en voetgangersoversteekplaatsen

In de gemeente Edam-Volendam is een uitgebreid netwerk voor fietsers en voetgangers aanwezig. Om dit netwerk zo veilig mogelijk te houden dient dit regelmatig gemonitord te worden en aanpassingen gedaan te worden. In de periode 2019-2023 zullen er diverse infrastructurele maatregelen getroffen worden om fietsknelpunten op te lossen en voetgangersoversteekplaatsen zo veilig mogelijk te maken.

Voorrangsituatie voor fietsers op rotondes aanpassen

In de gemeente Edam-Volendam hebben de fietsers op rotondes geen voorrang vanwege het feit dat de inrichting van de rotondes niet kon voldoen aan de gestelde eisen hiervoor. De richtlijnen hiervoor zijn aangepast en met het treffen van infrastructurele maatregelen kan er worden voldaan aan de gestelde richtlijnen. In 2019 zullen alle rotondes in de gemeente aangepast worden waarbij de fietser voorrang zal krijgen.

Fietspad Bootslot

De Bootslot is een ontsluitingsweg van het Middengebied met daarop een fietssuggestiestrook die zeer smal is. Deze inrichting voldoet niet meer aan de gestelde eisen. In 2019 zal in overleg met de bewoners de fietsvoorziening op de Bootslot verbeterd worden door o.a. de fietsvoorziening te verbreden ten gunste van het profiel voor het autoverkeer.

Snelheid beperkende maatregelen kleine kernen

In de kleine kernen van de gemeente Edam-Volendam ondervindt men regelmatig hinder van de snelheid van het verkeer.  Voor de periode 2019-2023 is dan ook het plan om bij groot onderhoud van de 30 km/h-gebieden de natuurlijke plekken te versmallen (bruggen) of een rood kruisingsvlak toe te passen (kruispunten). De overige wegvakken in de 30 km/h-gebieden worden vervolgens ingericht met fietsstroken, eventueel in rood asfalt om de attentie van het autoverkeer te verhogen.

Eenrichtingsverkeer grachten Edam

Voor het verbeteren van de veiligheid van  fietsers en voetgangers op de Achterhaven/Voorhaven en Nieuwehaven is het nodig om de snelheid van het autoverkeer te verminderen. Om dit te bewerkstelligen zal er in overleg met de bewoners op de grachten eenrichtingsverkeer ingesteld worden, gecombineerd met meer ruimte voor voetgangers door het vergroten van de trottoirs voor de woningen. Tevens zal er gekeken worden of er nog extra verkeersremmende maatregelen noodzakelijk zijn. Tot slot zal op de kruising Oorgat-Voorhaven een plateau aangebracht worden om ook hier de snelheid terug te brengen.

Aanpakken verkeerssituatie MFA

In de zomer van 2016 is de MFA in Oosthuizen opgeleverd. Het gebouw biedt onderdak aan verschillende functies. De verkeerssituatie rond de school functioneert nog niet zoals gewenst. In 2019 zal deze zal dan ook aangepast worden door te onderzoeken of de Kiss & Ride op een andere plaats gerealiseerd kan worden in overleg met de school en het kruispunt Seevancksweg-Kleine Werf zal als schoolzone worden vorm gegeven met attentie verhogende maatregelen voor het autoverkeer.

Toeristisch parkeren Edam-Volendam

In 2018 is een plan opgesteld om het toeristisch parkeren in Edam en Volendam te verbeteren. In 2019 zal hier verder uitvoering aan worden gegeven door het plaatsen van een dynamisch parkeerverwijssysteem in Volendam, waarbij de toerist naar de juiste parkeerterreinen wordt verwezen en waarbij staat aangegeven hoeveel vrije parkeerplaatsen er nog zijn. In Edam zal aan het begin van Edam, in het weiland langs de Singelweg, een parkeerterrein aangelegd worden waar de toeristen kunnen parkeren. Men hoeft dan niet meer de binnenstad in te rijden, waardoor de verkeersdrukte daar afneemt.