Onderzoek 'Nut en Noodzaak' 3e Ontsluitingsweg afgerond

Noodzaak

Het onderzoek, dat is uitgevoerd door Goudappel Coffeng, toont eens te meer de noodzaak aan om voor de toekomstige ontsluiting van Edam en Volendam aanpassingen te doen aan de verkeersstructuur. In de huidige situatie ontstaan nu, maar zeker in de toekomst veel en ernstige knelpunten als er geen maatregelen worden getroffen. Volgens het onderzoek wordt het bestaande wegennet er sterk door ontlast. Toch zijn er ook aanvullende maatregelen nodig. Want door het aanleggen van de derde ontsluiting worden niet alle problemen opgelost.

Alternatief

Er is mogelijk ook nog een alternatief voor de derde ontsluiting. Dit alternatief behelst het grootschalig opwaarderen en aanpassen van de bestaande structuur. Dit betekent bijvoorbeeld het aanleggen van turborotondes en vrijliggende fietspaden. Dit wordt de 0+ variant genoemd. Deze maatregelen vragen echter veel ruimte en gaan ten koste van groen en parkeren. De haalbaarheid van deze variant zal daarom goed moeten worden onderzocht.

Voorkeur B&W

Het college van burgemeester en wethouders geeft de voorkeur aan de aanleg van de derde ontsluiting, maar wil toch ook de 0+ variant nader onderzoeken. De maatregelen die voor de 0+ variant genomen moeten worden zijn weliswaar ingrijpend en in sommige gevallen nadelig, maar zijn het wel waard om meegenomen te worden in de verdere afwegingen.

Milieu Effect Rapportage

Afgelopen najaar is gestart met het opstellen van een Milieu Effect Rapportage (MER). De derde ontsluiting en de 0+ variant worden beide als volwaardige opties meegenomen in deze MER.

In een MER wordt in beeld gebracht wat de gevolgen zijn van de beide varianten en wordt een afweging gemaakt over wat de meest wenselijke optie is. Om dit goed te kunnen doen is voor beide varianten een voorlopig ontwerp in het kader van de MER gemaakt en is in kaart gebracht welke maatregelen daarnaast nog noodzakelijk zijn.