Parkeren en verkeer onderwerpen

 • Afwegingskader ontheffingverlening

  Artikel 1

  het college van B&W is gemachtigd om een van de volgende RVV ontheffingen voor  gewichtsbeperking te verlenen:
  a. Incidentele ontheffing
  b. Doorlopende ontheffing

  Toelichting

  Een incidentele ontheffing is geldig voor een dag of een dagdeel (kosten € 8,85). Een doorlopende ontheffing geldig voor een jaar of een deel daarvan (kosten € 20,60). Doorlopende ontheffingen worden alleen verleend bij het aantonen van een structurele relatie met de binnenstad van Edam of oude kom van Volendam. Van een structurele relatie wordt gesproken als er minimaal een keer per week toegang noodzakelijk is.

  Artikel 2

  Met het verlenen van ontheffingen zal terughoudend worden omgegaan. Het uitgangspunt van de beperkingen is dat de intensiteiten van zwaar verkeer tot een minimum worden gereduceerd. Wanneer een alternatief voor het zwaar transport mogelijk is, zal geen ontheffing worden verleend.

  Artikel 3

  Voor het verlenen van een ontheffing zijn de volgende gronden gedefinieerd:

  a. ondeelbare lading
  De levering van de transporteur/vervoerder is niet deelbaar (en vervoerbaar) in kleinere delen. Dit maakt de toegang tot het centrum met groter materieel noodzakelijk.

  b. aantoonbare afhankelijkheid grotere/zwaardere voertuigen en/of gespecialiseerd materieel
  Voorbeelden zijn bouwprojecten. Verschillende grote/zware voertuigen, zoals cementwagens en kraanwagens, zijn nodig om bouwprojecten te kunnen uitvoering. Hiernaast kunnen winkeliers afhankelijk zijn van de levering door koelwagens. Bij gebrek aan de mogelijkheid tot het inzetten van kleinere voertuigen komen deze leveringen in aanmerking voor een ontheffing.

  c. wettelijke bepalingen
  Voor het vervoeren van verschillende soorten materialen zijn wettelijke bepalingen geldig voor de veiligheid.

  Artikel 4

  Voorafgaand aan het afgeven van een ontheffing voor de toegang tot het beperkte gebied met groter/zwaarder materieel wordt een transportprotocol afgesloten. Het protocol maakt deel uit van de te verlenen ontheffing. In dit protocol wordt met de vervoerder afspraken gemaakt om de overlast van deze gevallen te minimaliseren. Afspraken zullen worden gemaakt op het gebied van:

  1. Route: In het transportprotocol wordt de aanvrager gevraagd een voorkeursroute aan te geven. De gemeente kan zo via het protocol de regie houden over de te rijden routes. De meest kwetsbare straten kunnen via dit protocol worden gemeden.
  2. Snelheid: Bij afgifte van de ontheffing wordt een voorwaarde voor het stapvoets rijden met groter materieel opgenomen.
  3. Tijd: Bij de ontheffing verlening is het tijdvenster voor een doorlopende ontheffing tussen 06.00 en 11.00 uur en zal voor een incidentele ontheffing een tijdsvenster worden aangegeven waarbinnen het toestaan van de toegang tot een minimale overlast leidt.
  4. Voertuigeisen: Voorwaarde bij het verlenen van een ontheffing is dat een voertuig van minimale afmetingen zal worden gebruikt. Een ontheffing geeft dus geen vrijbrief om met een vrachtwagen van 18 meter te leveren, wanneer dit niet strikt noodzakelijk is.
  5. Schadebeperking: Voorwaarden ter voorkoming/beperking van schade aan de openbare wegen door zwaar verkeer
  6. Overige voorwaarden: Overige voorwaarden die door het college noodzakelijk worden geacht ter bescherming van de belangen welke door het verkeersbesluit van 26-11-2012 worden gediend


  Artikel 5

  Bij het aanvragen van een ontheffing zoals bedoeld in artikel 1, wordt door de aanvrager de volgende informatie verstrekt:

  1. de onderbouwing van de noodzaak voor het verkrijgen van een ontheffing, waaronder de gronden die zijn beschreven in artikel 3
  2. aard van de werkzaamheden / het motief tot toegang
  3. laad- en/of losadres
  4. kenteken en, wanneer van toepassing, bedrijfsnaam
  5. kopie van kentekenbewijs deel II
  6. informatie over, of een voorstel voor, de door de aanvrager/vervoerder te nemen maatregelen en te treffen voorzieningen om hinder en schade tijdens het vervoer te minimaliseren, zoals bedoeld in artikel 4.

 • Projecten in 2019 en 2020 m.b.t. het verkeersplan

  Aanpak fietsknelpunten en voetgangersoversteekplaatsen

  In de gemeente Edam-Volendam is een uitgebreid netwerk voor fietsers en voetgangers aanwezig. Om dit netwerk zo veilig mogelijk te houden dient dit regelmatig gemonitord te worden en aanpassingen gedaan te worden. In de periode 2019-2023 zullen er diverse infrastructurele maatregelen getroffen worden om fietsknelpunten op te lossen en voetgangersoversteekplaatsen zo veilig mogelijk te maken.

  Voorrangsituatie voor fietsers op rotondes aanpassen

  In de gemeente Edam-Volendam hebben de fietsers op rotondes geen voorrang vanwege het feit dat de inrichting van de rotondes niet kon voldoen aan de gestelde eisen hiervoor. De richtlijnen hiervoor zijn aangepast en met het treffen van infrastructurele maatregelen kan er worden voldaan aan de gestelde richtlijnen. In 2019 zullen alle rotondes in de gemeente aangepast worden waarbij de fietser voorrang zal krijgen.

  Fietspad Bootslot

  De Bootslot is een ontsluitingsweg van het Middengebied met daarop een fietssuggestiestrook die zeer smal is. Deze inrichting voldoet niet meer aan de gestelde eisen. In 2019 zal in overleg met de bewoners de fietsvoorziening op de Bootslot verbeterd worden door o.a. de fietsvoorziening te verbreden ten gunste van het profiel voor het autoverkeer.

  Snelheid beperkende maatregelen kleine kernen

  In de kleine kernen van de gemeente Edam-Volendam ondervindt men regelmatig hinder van de snelheid van het verkeer.  Voor de periode 2019-2023 is dan ook het plan om bij groot onderhoud van de 30 km/h-gebieden de natuurlijke plekken te versmallen (bruggen) of een rood kruisingsvlak toe te passen (kruispunten). De overige wegvakken in de 30 km/h-gebieden worden vervolgens ingericht met fietsstroken, eventueel in rood asfalt om de attentie van het autoverkeer te verhogen.

  Eenrichtingsverkeer grachten Edam

  Voor het verbeteren van de veiligheid van  fietsers en voetgangers op de Achterhaven/Voorhaven en Nieuwehaven is het nodig om de snelheid van het autoverkeer te verminderen. Om dit te bewerkstelligen zal er in overleg met de bewoners op de grachten eenrichtingsverkeer ingesteld worden, gecombineerd met meer ruimte voor voetgangers door het vergroten van de trottoirs voor de woningen. Tevens zal er gekeken worden of er nog extra verkeersremmende maatregelen noodzakelijk zijn. Tot slot zal op de kruising Oorgat-Voorhaven een plateau aangebracht worden om ook hier de snelheid terug te brengen.

  Aanpakken verkeerssituatie MFA

  In de zomer van 2016 is de MFA in Oosthuizen opgeleverd. Het gebouw biedt onderdak aan verschillende functies. De verkeerssituatie rond de school functioneert nog niet zoals gewenst. In 2019 zal deze zal dan ook aangepast worden door te onderzoeken of de Kiss & Ride op een andere plaats gerealiseerd kan worden in overleg met de school en het kruispunt Seevancksweg-Kleine Werf zal als schoolzone worden vorm gegeven met attentie verhogende maatregelen voor het autoverkeer.

  Toeristisch parkeren Edam-Volendam

  In 2018 is een plan opgesteld om het toeristisch parkeren in Edam en Volendam te verbeteren. In 2019 zal hier verder uitvoering aan worden gegeven door het plaatsen van een dynamisch parkeerverwijssysteem in Volendam, waarbij de toerist naar de juiste parkeerterreinen wordt verwezen en waarbij staat aangegeven hoeveel vrije parkeerplaatsen er nog zijn. In Edam zal aan het begin van Edam, in het weiland langs de Singelweg, een parkeerterrein aangelegd worden waar de toeristen kunnen parkeren. Men hoeft dan niet meer de binnenstad in te rijden, waardoor de verkeersdrukte daar afneemt.

 • Parkeerterreinen Volendam

  ">

 • Blauwe zone in Volendam

  ;

 • Blauwe zone kaart en parkeerterrein in Edam

 • Parkeerterreinen en -garages in het centrum Volendam

  Mocht u bovenstaande kaart niet goed kunnen lezen, dan verwijzen wij u naar de afbeelding parkeren in Centrum Volendam.

  Op parkeerterrein Parallelweg/Noordeinde geldt betaald parkeren voor bussen.

  Parkeergarages Volendam

  In het centrum van Volendam vindt u twee parkeergarages: de Havenhof en Centrum (zie hierboven de link naar de locatie). Voor beide garages geldt betaald parkeren.  De tarieven zijn laag.

  • P-garage Havenhof ligt onder het gelijknamige winkelcentrum aan de Zeestraat en is dagelijks geopend van 08.00-19.00 uur.
  • P-garage Centrum Volendam is gelegen onder het woningcomplex Julianaweg-Kielstraat. De ingang is in de Boegstraat op 50 meter afstand van de kruising met de Kielstraat. Deze garage is 24 uur per dag geopend.

  Parkeren Hotel Spaander/venstertijden van 1 november tot 1 april

  Voor het bereiken van het parkeerterrein achter Hotel Spaander moet u rekening houden met venstertijden waarop u via het Noordeinde kunt aan- en afrijden.

 • Onderzoek 'Nut en Noodzaak' 3e Ontsluitingsweg afgerond

 • Onderzoeksrapport

 • pdf's

 • Venstertijden Noordeinde

 • Plattegrond Woonboulevard Volendam, postcodegebied 1131DH

 • Plattegrond WC Havenhof, postcodegebied 1131 ZD aan de Zeestraat/Europaplein

 • Plattegrond Burgemeester van Baarstraat, postcodegebied 1131 WT, WV, WR en WS

 • Plattegrond Jan van Nieuwenhuizenplein, postcodegebied 1135 WV en WT

 • Plattegrond Oude Kom Edam (Centrum), postcodegebied 1135 BK

 • Plattegrond Julianaweg, postcodegebied 1131 DD, tussen Schoolstraat en de Populierenlaan

 • Plattegrond Oude Kom Volendam (Centrum), postcodegebied 1131 ZK

 • Plattegrond Plutostraat, postcodegebied 1131 WG

 • Plattegrond WC De Stient, postcodegebied 1132 BE

 • Plattegrond W. v.d. Knoopdreef 1 (Stadskantoor), 1132 KN

 • Plattegrond Mgr. C. Veermanlaan 1f, 1131 KB (Locatie VROM en Openbare Werken)

Archief